Systemy zarządzania

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii wdraża i utrzymuje systemy zarządzania, które mają na celu spełnienie wymagań Klientów i stałą poprawę jakości w zakresie świadczonych usług.

Kompetentny personel, odpowiednie wyposażenie oraz uznane metodyki badań zapewniają taką jakość wyników badań, która pozwala zyskać pełne zaufanie wszystkich Klientów.

GLP – DOBRA PRAKTYKA LABORATORYJNA

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii wdraża w wybranych laboratoriach zasady pracy zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2013r. w sprawie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wykonywania badań zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej oraz wytycznych OECD dotyczących DPL.

Dobra Praktyka Laboratoryjna to system zapewnienia jakości wymaganych prawem nieklinicznych badań laboratoryjnych, służący ocenie właściwości substancji i mieszanin z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia dla człowieka i środowiska.

AKREDYTACJA

logo akredytacji PCALaboratoria Sieci Badawczej Łukasiewicz – PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii posiadają wdrożony system zarządzania spełniający wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Poświadczeniem spełnienia wymagań w/w normy jest certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji o numerze AB 1661. Informacje są dostępne na stronie PCA.

W laboratoriach badawczych posiadających akredytację prowadzana jest działalność komercyjna. Badania są wykonywane przez kompetentny, bezstronny personel, który jest niezależny od jakichkolwiek nacisków ze strony klienta i innych stron.

Laboratoria gwarantują zachowanie poufności klienta oraz możliwość złożenia skargi.