Kolejny doktorat wdrożeniowy obroniony

Trzeci doktorat wdrożeniowy w Łukasiewicz – PORT obroniony! Gratulujemy dr Annie Siudzińskiej, która obroniła rozprawę pt. „In situ badania oddziaływań materiałów dwuwymiarowych z wiązką elektronową w transmisyjnym mikroskopie elektronowym”!

Celem pracy było stworzenie kompleksowej procedury pomiarów dla problematycznej grupy materiałów dwuwymiarowych oraz zbadanie oddziaływań między tymi materiałami i wiązką elektronową.

W efekcie zostały opracowane procedury postępowania ze strukturami 2D dla czterech grup materiałów: grafenu, dichalkogenków metali przejściowych, monochalkogenków metali oraz tlenku miedzi (I). Są wykorzystywane m.in. w nano- i optoelektronice, katalizie, biomedycynie, przy tworzeniu detektorów oraz jako półprzewodniki w skali nano.

Dla każdej z tych grup wyznaczona została zalecana ścieżka badań, od etapu preparatyki po etap obrazowania przy użyciu transmisyjnego mikroskopu elektronowego. Procedury te przyspieszą realizację badań i pozwolą uniknąć przypadkowego niszczenia próbek niezwykle wrażliwych na działanie wiązki elektronowej.

Przedstawione w pracy wyniki badań zawierają również opis oddziaływań wiązki elektronowej z badanym materiałem. Dokładne poznanie mechanizmów interakcji pomiędzy wiązką elektronową i różnorodnymi materiałami 2D oraz precyzyjne określenie parametrów ustawienia mikroskopu, pozwala nie tylko na pomiary bez uszkadzania radiacyjnego próbki, ale także na kontrolowane wprowadzanie określonych typów defektów, co daje szerokie możliwości modyfikacji struktury materiałów 2D oraz ich właściwości.

Praca była realizowana w Łukasiewicz – PORT we współpracy z Instytutem Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Jej promotorami są prof. dr Detlef Hommel i dr hab. inż. Alicja Bachmatiuk.