#PORTdlaBiznesu

Komercjalizacja technologii

WSPARCIE W KOMERCJALIZACJI

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii to partner oferujący wsparcie z zakresie realizacji projektów naukowo-badawczych oraz komercjalizacji ich efektów.

Przeprowadzamy selekcję wyników projektów badawczych, analizę i ocenę ich potencjału komercyjnego oraz przygotowujemy strategię ochrony patentowej. Opracowujemy karty zawierające pełne opisy technologii umożliwiające ich odtworzenie przez niezależny zespół, a także dokonujemy wyceny technologii i uczestniczymy w procesie komercjalizacji opracowanych przez naukowców Łukasiewicz – PORT rozwiązań dla biznesu.

Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii zaprasza do współpracy, w ramach której:

  • oferujemy technologie, w stosunku do których dysponujemy pełnymi prawami,
  • zapewniamy ochronę patentową opracowanym technologiom,
  • dbamy o należytą dokumentację oferowanych rozwiązań, umożliwiającą ich odtworzenie,
  • jesteśmy elastyczni pod względem form współpracy i komercjalizacji, praktykujemy sprzedaż praw, udzielanie licencji, tworzenie spółek i prowadzenie wspólnych projektów badawczych,
  • oferujemy możliwość przetestowania opracowanych wynalazków,
  • zapewniamy wsparcie wdrożeniowe,
  • przeprowadzamy analizę potrzeb klientów i dopasowujemy ofertę do ich wymagań.

Współpracujemy z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, prowadząc wspólne projekty badawczo-rozwojowe. Wśród naszych partnerów w dziedzinie biotechnologii są polskie oraz zagraniczne firmy: Pure Biologics S.A., Vaxican, Fibiomed, Keymed i SDS-Optic, XTPL, SensDx, LG, Amgen, Pfizer, Roche, DeLaval International AB.

POZNAJ NASZE OSIĄGNIĘCIA:

W latach 2008-2015 Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii we współpracy z jednostkami badawczymi oraz partnerami przemysłowymi z całej Polski uruchomił dwa interdyscyplinarne projekty badawcze w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka:

  • BioMed – Biotechnologie i zaawansowane technologie medyczne,
  • NanoMat – Wykorzystanie nanotechnologii w nowoczesnych materiałach w ramach dwóch kluczowych dziedzin nano- i biotechnologii.

Bazując na ogromnym doświadczeniu zdobytym w trakcie realizacji tych projektów, nasi naukowcy zdobyli ekspertyzę m.in. w diagnostyce i medycynie spersonalizowanej, rekombinowanych białkach terapeutycznych, systemach dostarczania leków, zwalczaniu lekoopornych patogenów oraz terapii komórkami macierzystymi, bioobrazowaniu, fotonice, inżynierii materiałowej oraz nanotechnologii.

Obu tym projektom towarzyszyły działania ukierunkowane na komercjalizację uzyskanych wyników badań. W trakcie ich realizacji powstało ponad 60 wynalazków i technologii zgłoszonych do ochrony patentowej. Łukasiewicz – PORT kontynuuje prace naukowo-badawcze w obu tych obszarach, jednocześnie stale poszerzając horyzonty badawcze.

INNOWACYJNE MATERIAŁY

Obecnie Instytut działa w obszarze badań nad materiałami multifunkcjonalnymi, opracowując wiele innowacyjnych produktów. Rozwijamy nowe materiały i kompozyty na bazie żywic o właściwościach hydrofobowych i superhydrofobowych do potencjalnego zastosowania w powierzchniach samoczyszczących, jako powłoki zabezpieczające materiały strukturalne w budownictwie przemysłowym przed erozją wodną oraz w pasywnych systemach przeciwoblodzeniowych. Powłoki te mają szansę zostać wykorzystane w energetyce odnawialnej do zabezpieczania turbin wiatraków lub  w przemyśle lotniczym do ochrony śmigieł i skrzydeł. Rozwiązanie wkrótce zostanie zgłoszone do krajowej i międzynarodowej ochrony patentowej.

ADSORPCJA I DETEKCJA ZANIESZYSZCZEŃ

W ostatnim czasie Centrum Inżynierii Materiałowej Łukasiewicz – PORT  prowadzi badania związane z adsorpcją i detekcją zanieczyszczeń w  wodzie. Centrum rozwija nowe technologie z wykorzystaniem zmodyfikowanych adsorbentów  glinokrzemianowych jako materiałów filtrujących oraz zastosowaniem innowacyjnych oligo- i polimerów do detekcji niebezpiecznych zanieczyszczeń, takich jak związki endokrynnie czynne. Wstępne badania naszych adsorbentów wzbudziły ogromne zainteresowanie światowych liderów w produkcji systemów oczyszczania wody oraz lokalnych miejskich stacji uzdatniających wodę.

STRUKTURY FOTONICZNE

W Zespole Badawczym Syntezy Zaawansowanych Materiałów rozwijane są metody tworzenia ścieżek nanostrukturalnych z wykorzystaniem skupionych wiązek wysokoenergetycznych elektronów. Pierwsza praca zaowocowała zgłoszeniem patentowym P.428721: „Metoda wytwarzania płaskich dwu- i trójwymiarowych struktur fotonicznych”. Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania płaskich struktur fotonicznych – dwu- i trójwymiarowych elementów optycznych do zastosowań w zintegrowanych układach optycznych, fotonicznych, elektronicznych i optoelektronicznych, w których komponenty powstają poprzez ogrzewanie i selektywną polimeryzację soli organicznej za pomocą wiązki elektronów lub jonów. Wynalazek ten ma zastosowanie np. w systemach zintegrowanych, ale wykazuje również dużą elastyczność przy stosowaniu w obwodach metalowych.

Drugie zgłoszenie patentowe przedstawia metodę i system produkcji mikrozbiornika, który mógłby zrewolucjonizować technologię mikrorezystów (P.436336).

MIEDŹ I GRAFEN

Łukasiewicz – PORT wraz z Centrami Badawczo-Rozwojowymi KGHM Cuprum Sp. z o.o. oraz Advanced Graphene Products Sp. z o.o. opracowuje technologię nanoszenia warstwy grafenu na druty miedziane do zastosowań elektronicznych. Projekt ten wpisuje się w najnowsze trendy w branży elektronicznej, gdzie konieczna staje się miniaturyzacja układów przy jednoczesnym obniżeniu kosztów ich produkcji.

EMITERY UV

W Łukasiewicz  PORT w zespole epitaksji struktur półprzewodnikowych realizowany był projekt “New efficient deep-UV emitters for Life Science Applications” finansowany ze środków Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Jego  założeniem było uruchomienie epitaksji struktur półprzewodnikowych przeznaczonych na emitery UV. W kolejnym kroku nasz zespół, bazując na  zdobytej wiedzy i doświadczeniach, chce wytworzyć emitery na zakres UV-C (280-260nm) o mocy kilku miliwat. Celem jest opracowanie technologii LED UV-C o jak największej sprawności.

BIOLOGICZNY KWAS BURSZTYNOWY

W obszarze biotechnologii Łukasiewicz – PORT prowadzi projekty z dużymi partnerami przemysłowymi. Zakres badań jest każdorazowo  dostosowany do ich konkretnych potrzeb. Przykładem naszych innowacyjnych projektów jest „Green Amber”, projekt finansowany ze środków NCBiR. Został on przeprowadzony z jednym z czołowych graczy na europejskim rynku nawozowo-chemicznym – Grupą Azoty. Łukasiewicz – PORT od kilku lat współpracuje z Azotami nad wynalezieniem metody produkcji biologicznego kwasu bursztynowego z surowców odnawialnych i odpadowych metodą fermentacji mikrobiologicznej. W procedurze tej stosowane są wydajne, genetycznie zmodyfikowane szczepy bakterii Enterobacter, które zostały opracowane przez mikrobiologów Łukasiewicz – PORT. Zamierzamy wspierać naszego partnera we wdrażaniu nowej technologii na jego liniach produkcyjnych. Przygotowujemy się również do zgłoszenia patentowego. Wspomniane prace B + R zostały dofinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.