Praktyki i staże

Praktyki w Sieci Badawczej Łukasiewicz – PORT Polskim Ośrodku Rozwoju Technologii 

Zapraszamy do przesłania aplikacji wszystkich chętnych, którzy chcą: 

  • zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe; 
  • poznać specyfikę działania pracy w organizacji badawczo-rozwojowej; 
  • spotkać ciekawych ludzi i nawiązać kontakty zawodowe. 

Nabór na praktyki i staże odbywa się przez cały rok, w zależności od potrzeb konkretnych komórek organizacyjnych. Praktykant/Stażysta zobligowany jest do wykupienia Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na cały okres trwania praktyki lub stażu. Po zakończeniu praktyki – na wniosek praktykanta – przygotowujemy pisemne zaświadczenie o rodzaju wykonywanej pracy i umiejętnościach nabytych w trakcie praktyki. Zainteresowanych odbyciem praktyki/stażu w Łukasiewicz – PORT prosimy o uzupełnienie formularza.

Przesłane aplikacje zostaną zapisane w naszej bazie danych na poczet przyszłych procesów rekrutacyjnych, w szczególności w obszarze oferowanych praktyk i staży. Informujemy, że będziemy mogli skontaktować się wyłącznie z wybranymi osobami. 

Kto może zostać Praktykantem/ką? 

  • Absolwenci – praktykantem może zostać osoba, która ma wykształcenie przynajmniej podstawowe oraz w dniu rozpoczęcia praktyki nie miała ukończonych 30 lat. Jeżeli praktykant w trakcie praktyki będzie obchodził 30. urodziny – praktyka nie zostaje przerwana i dana osoba może ją kontynuować do zakończenia umowy. Czas trwania praktyki nie może przekroczyć w sumie 3 miesięcy. Możliwe jest zawarcie kilku kolejnych umów z praktykantem, jeśli ich łączny okres obowiązywania nie przekroczył 3 miesięcy. 
  • Studenci – wymagany jest status studenta uczelni wyższej, praktyka powinna zakończyć się najpóźniej w dniu obrony pracy dyplomowej. 

W przypadku obowiązkowych praktyk studenckich konieczne jest podpisanie Porozumienia/Umowy w sprawie obowiązkowych praktyk studenckich między Uczelnią a Łukasiewicz – PORT. Czas trwania ustalany jest na poszczególnych wydziałach/kierunkach studiów danej uczelni, a decyzja o przyjęciu na praktyki jest zdeterminowana zapisami w umowie. 

W przypadku nieobowiązkowych praktyk studenckich konieczne jest podpisanie Porozumienia w sprawie nieobowiązkowych praktyk studenckich między Uczelnią a Łukasiewicz – PORT a Studentem. Przed rozpoczęciem praktyk w PORT, należy skontaktować się z komórką Uczelni, która odpowiada za praktyki w celu dopełnienia niezbędnych formalności związanych z praktykami nieobowiązkowymi. Czas trwania praktyk nieobowiązkowych zależy od indywidualnych ustaleń między studentem a uczelnią i Łukasiewicz – PORT. 

Staże i stypendia

W Łukasiewicz – PORT istnieje także możliwość odbycia stażu lub stypendium (na zasadach innych niż stosunek pracy) w ramach realizowanych w organizacji projektów. Ogłoszenia o rekrutacji na stypendia i staże w poszczególnych projektach publikowane są na naszej stronie wraz z innymi ofertami pracy.