Centrum Inżynierii Materiałowej

Działające w ramach Łukasiewicz – PORT Centrum Inżynierii Materiałowej jest odpowiedzialne za rozwój badań i usług pomiarowych dotyczących wytwarzania, projektowania, modyfikacji oraz charakterystyki materiałów funkcjonalnych mogących znaleźć zastosowanie aplikacyjne. Projektowanie i wytwarzanie materiałów o dobrze zdefiniowanych i kontrolowanych właściwościach wymaga pracy mulidyscyplinarnych grup badawczych, których kompetencje obejmują nauki chemiczne, fizyczne oraz inżynieryjne.

Główne kierunki prac Centrum to badania materiałów kompozytowych i powłok (w tym samoczyszczące, anty-graffiti, czy potencjalnie anty-oblodzeniowe), synteza układów luminescencyjnych, termochromowych, termicznych, mechanicznych, a także antybakteryjnych, elektrycznych lub sensorowych, poszukiwania nowych emiterów głębokiego UV opartych na azotkach grupy-III (AlGaInN) oraz projektowanie nowych funkcji i zastosowań makrocząsteczek o określonej sekwencji, które wykraczają poza klasyczne zastosowania polimerów.

Dodatkowo w Centrum działają laboratoria usługowe (CoreFacilities) odpowiedzialne za realizację wewnętrznego i zewnętrznego zapotrzebowania na pomiary oraz ekspertyzy naukowe  w dziedzinie standardowych i uniwersalnych technik analizy instrumentalnej czy innych technik wspierających procesy badawcze. Laboratoria dostarczają również wyniki ekspertyz na zamówienie, zgodnie z wymaganiami stawianym przez realizowane dla klientów procesy badawcze.

Centrum Inżynierii Materiałowej realizuje projekty o charakterze wdrożeniowym, nie zaniedbując badań podstawowych, a Grupy i Laboratoria tworzą multidyscyplinarną i synergiczną grupę naukowców, których celem jest praca na rzecz rozwijania nowoczesnych technologii.

Panel ekspertów >

Tematyka badawcza prowadzona w Grupie Syntezy Zaawansowanych Materiałów jest związana z projektowaniem i syntezą związków nieorganicznych (luminofory, nanocząstki metaliczne lub tlenkowe) oraz organicznych o zaprojektowanych właściwościach fizykochemicznych, w tym luminescencyjnych, termochromowych, termicznych, mechanicznych a także antybakteryjnych, elektrycznych lub sensorowych.

Dowiedz się więcej >>

Grupa Badawcza Epitaksji Związków Półprzewodnikowych prowadzi badania nad epitaksją azotków III grupy i ich stopów. Koncentruje się na głębokim emiterze UV opartym na urządzeniach elektronicznych AlGaN i AlGaN/GaN (HEMT).

Prace badawcze Grupy Funkcjonalnych Makromolekuł i Materiałów Porowatych są skoncentrowane na polimerach o zdefiniowanej sekwencji monomerycznej. W grupie opracowywane są nowe metody syntezy polimerów, które pozwalają na programowanie ich sekwencji monomerycznej. Prowadzone są także prace nad uzyskaniem kontroli struktury polimerów i ich fałdowania.

Dowiedz się więcej >>

Przedmiotem zainteresowania Grupy Badawczej Materiałów dla Fotoniki są materiały fotoniczne, za pomocą których można emitować, wykrywać, odbijać, transmitować, konwertować, zmieniać i kontrolować światło. Naszym celem jest badanie oddziaływań światło-materia w nowych materiałach takich jak perowskity i chalkogenki oraz związanych z nimi strukturach fotonicznych.

Dowiedz się więcej >>

Laboratorium Usługowe Centrum Inżynierii Materiałowej

Laboratorium Clean Room