Grupa Badawcza Syntezy Zaawansowanych Materiałów

Tematyka badawcza prowadzona w Zespole Syntezy Zaawansowanych Materiałów jest związana z projektowaniem i syntezą związków nieorganicznych (luminofory, nanocząstki metaliczne lub tlenkowe) oraz organicznych o zaprojektowanych właściwościach fizykochemicznych, w tym luminescencyjnych, termochromowych, termicznych, mechanicznych a także antybakteryjnych, elektrycznych lub sensorowych. W grupie prowadzone są prace nad hybrydowymi układami modyfikowanymi i/lub domieszkowanymi barwnikami oraz nanocząstkami dla zastosowań w fotonice oraz w celu uzyskania akcji laserowej. Wytwarzane są również biodegradowalne materiały polimerowe i kompozytowe o właściwościach funkcjonalnych. Przykładem mogą być inteligentne systemy transportu substancji aktywnych do zastosowań w medycynie i kosmetologii. Ponadto prowadzona jest tematyka badawcza  związana z chemią ciała stałego oraz procesami zachodzącymi na granicy fazy stałej oraz ciekłej i gazowej. Obejmuje ona także badania nad zjawiskami adsorpcji oraz katalizy z wykorzystaniem materiałów porowatych, głownie minerałów warstwowych oraz mieszalnych wodorotlenków warstwowych, oraz modyfikację tych materiałów w celu efektywnej eliminacji szkodliwych substancji z powietrza i wody. Dodatkowo prowadzone są badania nad modyfikacją różnych materiałów zogniskowaną wiązką elektronową w celu uzyskania odpowiednich właściwości fizykochemicznych pod kątem potencjalnego zastosowania w fotonice i elektronice. W szczególności badania te obejmują mikro- i nanostrukturyzację cieczy jonowych oraz ich mieszanin z innymi związkami (np. solami metali).

Dr hab. Joanna Cybińska, Lider Zespołu Badawczego
Od 2012 r. prowadzi Zespół Badawczy w Sieci Badawczej Łukasiewicz – PORT Polskim Ośrodku Rozwoju Technologii  (wcześniej Wrocławskie Centrum Badań EIT+). Jest współautorem 74 publikacji naukowych (o łącznym IF=311.202; indeks h=22), dotyczących syntezy związków nieorganicznych, w tym nanocząstek domieszkowanych jonami ziem rzadkich, i barwników organicznych o zdefiniowanych właściwościach fizykochemicznych, np. luminescencyjnych. Uczestniczyła w realizacji szeregu projektów (15), także międzynarodowych. Obecnie jest kierownikiem projektu HARMONIA NCN, realizowanego we współpracy z Uniwersytetem Sztokholmskim. Odbyła szereg zagranicznych staży i wyjazdów naukowych. Była sekretarzem naukowym 6 międzynarodowych konferencji. W latach 2005–2014 pełniła funkcję Edytora Asystującego w czasopiśmie Opt. Mater., Elsevier. Była także Redaktorem Gościnnym 5 tomów pokonferencyjnych (J. Lumin., JOM).

https://orcid.org/0000-0001-8753-7529
https://www.researchgate.net/profile/Joanna-Cybinska-2

Dr hab. Małgorzata Guzik
Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalność chemia nieorganiczna – spektroskopia i fizykochemia  związków d- i f-elektronowych.  Tematyka badawcza: wytwarzanie oraz charakterystyka strukturalna i spektroskopowa aktywowanych jonami ziem rzadkich nieorganicznych materiałów optycznych w postaci nano/mikroproszków, monokryształów,  transparentnych spieków ceramicznych, szkieł i włókien optycznych, do zastosowań jako luminofory, materiały laserowe czy scyntylatory. Kariera naukowa: Mgr 2000, Dr 2006, Dr hab. 2016. Autorka 79 publikacji (IF=250) oraz  7 rozdziałów w książkach (h=22). Staże zagraniczne: podoktorski w LPCML od 2014 iLM, Uniwersytet Claude’a Bernarda w Lyonie(2008-2009), od 2010 r. regularne staże w iLM 3-4 razy w roku, 3 miesięczne pobyty w ramach stypendium Rządu Francuskiego BGF (2012, 2014, 2015); roczne stypendium NAWA (2021-2022); również liczne staże w Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics (SIOM), CAS, Chiny (2013, 2014, 2019). Projekty: kierownik 5 międzynarodowych: 2 – NCN HARMONIA, 2 – MNiSW POLONIUM, 1 – NAWA-POLONIUM; kierownik grupy badawczej w Sieci Badawczej Łukasiewicz – PORT Polskim Ośrodku Rozwoju Technologii w projekcie FNP–HYPHa; wykonawca w 7 projektach krajowych i zagranicznych; laureatka stypendium im. M. Bekkera (NAWA-edycja 2020). Działalność organizacyjna i edytorska: Edytor w Optical Materials (10 lat), Edytor Gościnny wielu tomów; wiceprzewodnicząca, sekretarz i współorganizator wielu konferencji międzynarodowych. Przewodnicząca konferencji IS-OM8 (2019).

https://orcid.org/0000-0002-5963-6316
https://www.researchgate.net/profile/Malgorzata-Guzik

Dr inż. Maciej Czajkowski
Ukończył studia magisterskie (2009 r.) na kierunku Chemia oraz doktoranckie (2014 r.) na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Uczestniczył w 9 projektach badawczych finansowanych ze środków NCN, NCBR, FNP i POIG, w tym kierował projektem w ramach konkursu NCN SONATA 11 pt. „Wytwarzanie i charakterystyka nowych materiałów ciekłokrystalicznych zawierających chiralne związki jonowe do zastosowania w modulatorach światła”, a aktualnie kieruje projektem w ramach konkursu NCBiR LIDER XII pt.  „Zastosowanie kryształów fotonicznych w zabezpieczeniach oryginalności”. Jest współautorem 20 publikacji naukowych (liczba cytowań wg Scopus: 72, indeks h=6) oraz jednego patentu.

Od listopada 2013 r. pracuje w Sieci Badawczej Łukasiewicz – PORT Polskim Ośrodku Rozwoju Technologii (wcześniej: Wrocławskie Centrum Badań  EIT+). Od czerwca 2020 r. pracuje na stanowisku Głównego Specjalisty w Zespole Badawczym Syntezy Zaawansowanych Materiałów. Jego głównym zainteresowaniem badawczym jest inżynieria materiałów do zastosowania w fotonice, w tym: materiały ciekłokrystaliczne, kryształy fotoniczne, barwniki, polimery, ciecze jonowe, materiały holograficzne oraz termochromowe.

https://orcid.org/0000-0002-4573-461X
https://www.researchgate.net/profile/Maciej-Czajkowski

Dr inż. Marta Fiedot-Toboła
Jest absolwentką studiów inżynierskich (2012 r.) i magisterskich (2013 r.) kierunku inżynieria materiałowa, specjalność inżynieria i technologia polimerów Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Kolejno ukończyła studia doktoranckie w dziedzinie automatyka, elektronika i elektrotechnika na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki tej samej Uczelni (2019 r.). Była kierownikiem 4 i wykonawcą w 8 projektach badawczych. Jest współautorką 31 publikacji naukowych (liczba cytowań wg Scopus: 270, indeks h= 10), 6 patentów i 5 zgłoszeń patentowych.
Od 2019 r. pracuje w Sieci Badawczej Łukasiewicz – PORT Polskim Ośrodku Rozwoju Technologii. Początkowo zatrudniona była w Laboratorium Materiałów Polimerowych  jako Inżynier Badań, a od 2021 r. zajmuje stanowisko Starszego Specjalisty w Zespole Badawczym Syntezy Zaawansowanych Materiałów. Zajmuje się wytwarzaniem oraz modyfikacją polimerów i kompozytów polimerowych o właściwościach funkcjonalnych. Materiały te oparte są głównie na nanocząstkach nieorganicznych oraz biodegradowalnych polimerach naturalnych. Przykładem mogą być inteligentne systemy transportu substancji aktywnych do zastosowań w medycynie i kosmetologii.

https://orcid.org/0000-0001-7094-7003
https://www.researchgate.net/profile/Marta-Fiedot-Tobola

Dr inż. Bartłomiej Potaniec
Tytuł doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne uzyskał w 2019 r na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Brał udział w realizacji 7 projektów badawczych finansowanych ze środków NCN, NCBiR i FNP. Jest współautorem 17 publikacji naukowych (liczba cytowań wg Web of Science: 100, indeks Hirscha: 7, IF>50), 3 rozdziałów w monografiach pokonferencyjnych oraz 20 patentów krajowych.

Od kwietnia 2017 r. pracuje w Łukasiewicz-PORT, a od czerwca 2021 r zajmuje stanowisko Starszego Specjalisty w AdMat Group. Jego badania naukowe skupiają się na syntezie związków z grup flawonoidów i chalkonów wykazujących właściwości biologiczne (przeciwutleniające oraz przeciwnowotworowe) i syntezie związków o określonych właściwościach luminescencyjnych i odporności termicznej.

https://orcid.org/0000-0001-5657-4861
https://www.researchgate.net/profile/Bartlomiej-Potaniec

Dr inż. Krzysztof Rola
Absolwent studiów magisterskich na kierunku Elektronika i Telekomunikacja, specjalność: Mikrosystemy, na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej (2009), gdzie również obronił rozprawę doktorską (2015), uzyskując stopień naukowy doktora w dyscyplinie naukowej elektronika. Uczestniczył w realizacji 4 projektów badawczych finansowanych przez NCN, FNP, NCBR. Jest współautorem 27 publikacji naukowych (liczba cytowań wg Web of Science: 199, indeks Hirscha: 9) i 2 zgłoszeń patentowych.

W latach 2015-2017 pracował jako Specjalista w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN. Od 2017 r. jest zatrudniony w Sieci Badawczej Łukasiewicz – PORT Polskim Ośrodku Rozwoju Technologii (wcześniej: Wrocławskie Centrum Badań  EIT+), a od 2021 r. zajmuje stanowisko Starszego Specjalisty w Zespole Badawczym Syntezy Zaawansowanych Materiałów. Jego obecne zainteresowania naukowe obejmują mikro- i nanostrukturyzację różnych materiałów za pomocą wiązki elektronowej i jonowej, a także zastosowanie cieczy jonowych w mikro- i nanotechnologii.

https://orcid.org/0000-0002-8404-4806
https://www.researchgate.net/profile/Krzysztof-Rola

Dr Jean-Guy Rousset
Tytuł doktora uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim w 2017 r. Tematyka jego badań jest związana z półprzewodnikami grupy III-V, II-VI, azotków (III-N) i ich domieszkowaniem jonami magnetycznymi – diluted magnetic semiconductors (DMS). Jego podejście obejmuje zarówno projektowanie struktur, tworzenie metodami wzrostu epitaksjalnego (MBE, MOVPE) oraz głębsze badania ich właściwości metodami mikroskopii elektronowej, spektroskopii optycznej i magneto-optycznej. Brał udział w realizacji 10 projektów badawczych (w tym 1 ERC i w 3 jako Kierownik). Jest współautorem ponad 30 artykułów naukowych, w tym 4 w czasopismach z grupy Nature (liczba cytowań wg Web of Science: 238, indeks Hirscha: 7) i wygłosił ponad 10 referatów na konferencjach międzynarodowych.
Od 2018 r. pracuje w Sieci Badawczej Łukasiewicz – PORT Polskim Ośrodkiem Rozwoju Technologii. Obecnie kieruje projektem „Van der GaN” finansowanym przez Sieć Badawczą Łukasiewicz.

https://orcid.org/0000-0001-8451-6191
https://www.researchgate.net/profile/Jean-Guy-Rousset

Dr Wojciech Stawiński
Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tytuł doktora w dziedzinie nauk chemicznych uzyskał na Uniwersytecie w Porto w Portugalii oraz na Uniwersytecie Lizbońskim w 2017 r.  Podczas realizacji doktoratu oraz stażu post doktorskiego pracował w laboratorium (REQUIMTE) GRAQ/LAQV  działającym przy Politechnice w Porto, gdzie rozwijał tematykę aplikacji modyfikowanych glinokrzemianów w procesie uzdatniania wody. Kierował 4 projektami badawczymi we współpracy z otoczeniem gospodarczym, brał udział w realizacji 2 projektów finansowanych ze środków publicznych. Jest promotorem 2 doktoratów wdrożeniowych realizowanych w Sieci Badawczej Łukasiewicz – PORT Polskim Ośrodku Rozwoju Technologii. W skład jego dorobku naukowego wchodzi 12 publikacji w międzynarodowych czasopismach (liczba cytowań wg Scopus: 288, indeks Hirscha: 8), 5 rozdziałów książek związanych z tematyką ochrony środowiska wydanych przez renomowane wydawnictwa naukowe.

Od 2018 r. pracuje w Łukasiewicz – PORT na stanowisku starszego specjalisty w Zespole Badawczym Syntezy Zaawansowanych Materiałów. Jego prace skupiają się w dwóch obszarach którymi są: synteza i fizykochemiczna charakterystyka funkcjonalnych materiałów na bazie glinokrzemianów do oczyszczania wody i powierza oraz wytwarzanie kompozytów na bazie biodegradowalnych polimerów do zastosowań w przemyśle spożywczym i kosmetycznym.

https://orcid.org/0000-0002-1421-0741
https://www.researchgate.net/profile/Wojciech-Stawinski

Dr inż. Magdalena Wilk-Kozubek

Jest absolwentką studiów magisterskich (2009 r.) i doktoranckich (2016 r.) na Kierunku Chemia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. W latach 2016–2019 odbyła 2 staże podoktorskie na Uniwersytecie Stanu Iowa w USA i Uniwersytecie Sztokholmskim w Szwecji w grupie prof. Anji-VerenyMudring. Brała udział w realizacji 7 projektów badawczych w kraju i zagranicą, z czego w 2 pełniła rolę kierownika. Jest współautorką 19 publikacji naukowych (liczba cytowań wg Web of Science: 109, indeks Hirscha: 6) i 2 patentów.

Od 2014 r. pracuje w Sieci Badawczej Łukasiewicz – PORT Polskim Ośrodku Rozwoju Technologii (wcześniej Wrocławskie Centrum Badań EIT+), a od 2021 r. zajmuje stanowisko głównego specjalisty w Zespole Badawczym Syntezy Zaawansowanych Materiałów. Jej zainteresowania naukowe skupiają się na syntezie i charakterystyce materiałów o właściwościach luminescencyjnych i termochromowych. Obecnie jest kierownikiem projektu, którego celem jest otrzymanie termochromowej farby przeznaczonej do znakowania opakowań mrożonek. Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach XI edycji Programu Lider.

https://orcid.org/0000-0002-1730-0304
https://www.researchgate.net/profile/Magdalena-Wilk-Kozubek

Mgr inż. Krzysztof Lis
Jest absolwentem studiów inżynierskich oraz magisterskich na kierunku Technologia Chemiczna, na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Obecnie jest doktorantem w Szkole Doktorskiej Politechniki Wrocławskiej, gdzie częściowo realizuje badania w ramach programu Doktorat Wdrożeniowy. Jest współautorem 1 publikacji naukowej w czasopiśmie z listy filadelfijskiej, natomiast jego wyniki badań przedstawiane były na konferencjach międzynarodowych i publikowane w czasopismach branżowych.

Od lipca 2018 r. pracuje w Sieci Badawczej Łukasiewicz – PORT Polskim Ośrodku Rozwoju Technologii na stanowisku Starszego Inżyniera Badań. W ramach doktoratu zajmuje się syntezą i badaniami właściwości materiałów dwuwymiarowych do zastosowań w elektronice, ze szczególnym uwzględnieniem właściwości antykorozyjnych i elektrycznych powłok grafenowych. Ponadto jest kierownikiem projektu, którego celem jest przeprowadzenie innowacyjnych procesów produkcji i regeneracji węgli aktywnych metodą mikrofalową.

Mgr inż. Andrii Bodnar
Absolwent studiów magisterskich na kierunku Elektrotechnika, specjalność Systemy sterowania elektroenergetycznymi procesami (2002 r.) na Wydziale Elektrotechniki Energetycznej i Automatyki Politechniki Kijowskiej oraz absolwent studiów magisterskich na kierunku Fizyka, specjalność Inżynieria Kwantowa (2021 r.), na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej. Od 2020 r. odbywa studia doktoranckie w dziedzinie nauk fizycznych w Szkole Doktorskiej Politechniki Wrocławskiej.

Od października 2020 r. pracuje w Sieci Badawczej Łukasiewicz – PORT Polskim Ośrodku Rozwoju Technologii (wcześniej: Wrocławskie Centrum Badań  EIT+) w Zespole Badawczym Syntezy Zaawansowanych Materiałów. Jego badania naukowe skupiają się na wykonaniu kontaktów elektrycznych do kryształów Van der Waalsa.

https://orcid.org/0000-0002-9682-7939
https://www.researchgate.net/profile/Andrzej_Bodnar2

Mgr inż. Łukasz Duda
Jest absolwentem studiów inżynierskich oraz magisterskich na kierunku Inżynieria Materiałowa, specjalność Zaawansowane Materiały Funkcjonalne, na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Obecnie jest doktorantem w Kolegium Doktorskim Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie częściowo realizuje badania w ramach programu Doktorat Wdrożeniowy. Jest współautorem 2 publikacji naukowych.

Od listopada 2020 r. pracuje w Sieci Badawczej Łukasiewicz – PORT Polskim Ośrodku Rozwoju Technologii na stanowisku Młodszego Specjalisty w Zespole Badawczym Syntezy Zaawansowanych Materiałów. W ramach doktoratu zajmuje się badaniami barwników organicznych do zastosowań w fotonice. Jego zainteresowania naukowe skupiają się głównie na wytwarzaniu i badaniu właściwości materiałów o modulowanej wartości współczynnika załamania światła (do zastosowania jako warstwy światłowodowe), badaniu i wytwarzaniu materiałów ciekłokrystalicznych oraz badaniu właściwości materiałów luminescencyjnych w ciekłych kryształach, polimerach oraz matrycach wytwarzanych metodą zol-żel.

https://orcid.org/0000-0002-4184-1266
https://www.researchgate.net/profile/Lukasz-Duda-2

Mgr Maria Zdończyk
Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Chemia, specjalność Chemia materiałów dla nowoczesnych technologii (2020 r.) na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Realizuje pracę doktorską w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach programu Doktorat Wdrożeniowy. Brała udział w realizacji 5 projektów badawczych finansowanych ze środków NCN, NCBR i FNP. Laureatka Stypendia Ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe. Jest współautorką 2 publikacji naukowych. Od 2018 r. dołączyła do Grupy Syntezy Zaawansowanych Materiałów w Sieci Badawczej Łukasiewicz – PORT Polskim Ośrodku Rozwoju Technologii, a od października 2020 r. zajmuje stanowisko Asystenta ds. Naukowo-Technicznych – Młodszego Specjalisty. Jej badania naukowe dotyczą aktywnych luminescencyjnie warstw do zastosowań w fotonice na bazie domieszkowanych materiałów zol-żelowych oraz syntezie związków i materiałów o określonych właściwościach luminescencyjnych.

https://orcid.org/0000-0002-2064-0377

Mgr Jakub Pawłów
Absolwent studiów magisterskich na kierunku Chemia medyczna na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Obroniona praca dotyczyła badań strukturalnych i spektroskopowych nano i mikro-proszków Nd3+:YPO4. Brał udział w realizacji 4 projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Jest współautorem 1 publikacji naukowej w czasopiśmie z listy filadelfijskiej, natomiast jego wyniki badań przedstawiane były na wielu konferencjach międzynarodowych. W 2016 r. odbył staż w Łukasiewicz-PORT, natomiast od 2018 r. stypendysta NCN w Zespole Badawczym Syntezy Zaawansowanych Materiałów, gdzie zajmuje się syntezą grafenu. Głównym obszarem badań, w którym działa jest synteza nieorganicznych materiałów luminescencyjnych aktywowanych pierwiastkami ziem rzadkich oraz ich analiza strukturalna i spektroskopowa.

Mgr Kacper Albin Prokop
Absolwent studiów magisterskich na kierunku Chemia Medyczna (2021 r.) na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Brał udział w realizacji 5 projektów badawczych w kraju i zagranicą, z czego w 3 aktualnie prowadzi badania. Współautor trzech publikacji naukowych wydanych w czasopismach z listy Filadelfijskiej.

Od 2019 r. pracuje w Sieci Badawczej Łukasiewicz – PORT Polskim Ośrodku Rozwoju Technologii, a od 2021 r. przy projekcie opracowującym anodowe materiały na bazie dwuwymiarowych faz MXenes jako stypendysta NCN. Poza tym, jego zainteresowania naukowe skupiają się na mikro- oraz nano-proszkach domieszkowanych jonami metali ziem rzadkich tj. Nd3+ oraz Yb3+. Prowadzone badania opierają się na użyciu tych jonów jako sond strukturalnych poprzez zaawansowane techniki spektroskopowe.

https://www.researchgate.net/profile/Kacper-Prokop

W obszarze zainteresowań Zespołu znajdują się:

barwniki organiczne, wykazujące określone właściwości optyczne (np. zdefiniowane obszary spektralne absorpcji oraz emisji)i właściwości fizykochemiczne (np. stabilność termiczna), które można otrzymać zarówno poprzez modyfikację znanych struktur jak i syntezę nowych połączeń chemicznych. Dodatkowo Zespół posiada wiedzę w zakresie materiałów wykazujących efekt długotrwałej luminescencyjnych (tzw. „świecących w ciemności”), których zasada działania polega na uwalnianiu wcześniej pochłoniętej energii z promieniowania widzialnego lub UV po wyłączeniu źródła światła. W kręgu zainteresowań znajdują się również biologicznie aktywne związki organiczne wykazujące właściwości przeciwutleniające, przeciwmikrobiologiczne oraz przeciwnowotworowe.

 

 

materiały termochromowe czyli takie, które w sposób odwracalny lub nieodwracalny zmieniają barwę po przekroczeniu określonej temperatury. Zmiana barwy może być wynikiem polimeryzacji reaktywnych monomerów, powstania kompleksu leukobarwnik – wywoływacz lub utworzenia się kompleksu liganda organicznego z jonem metalu przejściowego. Materiały charakteryzujące się odwracalną zmianą barwy mogą być używane jako termometry informujące o aktualnej temperaturze. Natomiast materiały wykazujące nieodwracalną zmianę barwy mogą być wykorzystywane jako wskaźniki jednorazowego narażenia na zbyt niską lub zbyt wysoką temperaturę.

 

 

– układy ciekłokrystaliczne domieszkowanie chiralnymi solami organicznymi, w których spodziewane jest przemieszczanie się jonów chiralnej domieszki wewnątrz komórki pod wpływem pola elektrycznego. Celem jest spowodowanie powstania gradientu ich lokalnego stężenia na grubości komórki, a w rezultacie poszerzenie pasma selektywnego odbicia światła. Efekt ten może być wykorzystany m.in. w przełączalnych elektrycznie lustrach i wyświetlaczach odbiciowych. Wykazano, że w układach chiralnych ciekłych kryształów, złożonych z par kwas – zasada powstaje wiązanie wodorowe lub jonowe, w zależności od różnicy pKa kwasu i zasady.

 

 

– wytwarzanie oraz charakterystyka warstw o kontrolowanym współczynniku załamania światła, w szczególności materiałów syntezowanych z wykorzystaniem procesów zol-żel oraz materiałów polimerowych. Celem jest optymalizacja procesu wytwarzania warstw o odpowiednim współczynniku załamania światła oraz grubości, co może umożliwić zastosowanie takich materiałów w układach optyki zintegrowanej m.in. jako warstwy falowodowe. Warstwy mogą stanowić także matrycę dla luminescencyjnych barwników organicznych.

 

 

– metody wytwarzania periodycznych mikro- i nanostruktur, w szczególności wytwarzanie kryształów fotonicznych (opali i odwróconych opali) metodami syntetycznymi oraz holografia optyczna, np. zapis powierzchniowych siatek dyfrakcyjnych w azopolimerach. Struktury periodyczne mogą charakteryzować się takimi właściwościami optycznymi, jak: dyfrakcja, selektywne odbicie światła (odbicie Bragga). Mogą być wykorzystywane m.in. jako sprzęgacze światła do falowodów, układy rozproszonego sprzężenia zwrotnego (z ang. DFB) do uzyskania akcji laserowej i jako elementy sensorów, opartych o właściwości optyczne materiałów.

img1

zdjęcie AFM holograficznej siatki powierzchniowej w azopolimerze

img2

zdjęcie SEM opalu PMMA

img3

zdjęcie SEM odwróconego opalu SiO2

mikro- i nanostrukturyzacja materiałów za pomocą wiązki elektronowej. Selektywna ekspozycja materiału na zogniskowaną wiązkę elektronów pozwala na jednoczesną modyfikację jego właściwości oraz wytworzenie w nim precyzyjnego wzoru w skali mikro i nano. Materiałami szczególnie interesującymi pod tym kątem są ciecze jonowe ze względu na ich unikalną kombinację właściwości fizykochemicznych, takich jak m.in. zaniedbywalna lotność, przewodność jonowa, duża stabilność termiczna i chemiczna. Potencjalne zastosowania rozwijanej metody strukturyzacji wiązką elektronową to, przykładowo, wytwarzanie komponentów dla fotoniki planarnej oraz nowe rezysty dla elektronolitografii.

 

– porowate materiały warstwowe, głównie glinokrzemiany oraz podwójne mieszane wodorotlenki. Materiały tego typu posiadają szereg specyficznych cech fizykochemicznych, które mogą być poddane modyfikacjom w celu nadania im cech funkcjonalnych, pożądanych w danym obszarze. Działania naukowe w obrębie tej tematyki skupią się na modyfikacjach oraz syntezie materiałów do zastosowań w procesach adsorpcji z fazy wodnej i gazowej, katalizy oraz wytwarzania funkcjonalnych  materiałów kompozytowych.

 

 

 

 

materiały dwuwymiarowe  czyli takie, które posiadają grubość jednej lub kilku warstw atomowych. Materiały te posiadają szczególne właściwości elektroniczne i optyczne w porównaniu z ich trójwymiarowymi odpowiednikami. W Zespole szczególnym zainteresowaniem cieszy się synteza, transfer i badania właściwości grafenu i dichalkogenków. Grafen, oprócz doskonałych właściwości elektrycznych, ma także właściwości pozwalające wykorzystać go jako warstwa antykorozyjna w urządzeniach mikroelektronicznych, interkonektach czy urządzeniach wszczepialnych. Powłoki grafenowe są wysoce nieprzepuszczalne dla gazów, cieczy i agresywnych chemikaliów. Dichalkogenki metali przejściowych (TMDC) od lat cieszą się dużym zainteresowaniem w badaniach ze względu na ich unikalne właściwości, takie jak przerwa energetyczna. Półprzewodnikowe TMDC na bazie molibdenu i wolframu z przerwami energetycznymi rozchodzącymi się od światła widzialnego do bliskiej podczerwieni mają duże możliwości zastosowania w elastycznej elektronice, optoelektronice lub jako półprzewodniki w nanoskali.

Realizowane doktoraty wdrożeniowe:

Mgr inż. Andrii Bodnar (doktorant II roku)

Temat: „Opracowanie technologii wytwarzania kontaktów omowych oraz Schottky’ego do wybranych kryształów van der Waalsa”

Doktorat realizowany we współpracy ze Szkołą Doktorską Politechniki Wrocławskiej.

Promotor: prof. dr hab. inż. Robert Kudrawiec

Mgr inż. Łukasz Duda (doktorant II roku)

Temat: „Barwniki organiczne do zastosowań w fotonice”

Doktorat realizowany we współpracy ze Szkołą Doktorską Uniwersytetu Wrocławskiego – Kolegium Doktorskim Chemii.

Promotor: dr hab. Małgorzata Guzik
Promotor pomocniczy: dr inż. Maciej Czajkowski

Mgr Maria Zdończyk (doktorantka II roku)

Temat: „Aktywne luminescencyjnie warstwy dla platform hybrydowych”

Doktorat realizowany we współpracy ze Szkołą Doktorską Uniwersytetu Wrocławskiego – Kolegium Doktorskim Chemii.

Promotor: dr hab. Joanna Cybińska
Promotor pomocniczy: dr inż. Bartłomiej Potaniec

Mgr inż. Krzysztof Lis (doktorant III roku)

Temat: „Opracowanie technologii powlekania miedzianych ścieżek i przewodów warstwami grafenu do zastosowań w elektronice”

Doktorat realizowany we współpracy ze Szkołą Doktorską Politechniki Wrocławskiej.

Promotor: prof. dr hab. inż. Grażyna Gryglewicz
Promotor: dr hab. inż. Alicja Bachmatiuk

Realizowane projekty:

1. „Dwuwymiarowe kryształy Van der Waals’a na półprzewodnikach azotkowych – zoptymalizowana bramka Schottkiego do detekcji UV” (akronim projektu: Van der GaN)

Projekt finansowany z dotacji celowej Sieci Badawczej Łukasiewicz na rok 2021

Wartość projektu: 1 227 916,00 PLN

Okres realizacji: 10/08/2021 – 09/08/2023

Kierownik projektu: dr Jean-Guy Rousset

 

2. „Opracowanie technologii karbonizacji surowców organicznych przy wykorzystaniu technik mikrofalowych do wdrożenia innowacyjnego procesu produkcji węgli aktywnych” (akronim projektu: ActivC)

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wartość projektu: 2 625 369,50 PLN

Okres realizacji projektu: 01/05/2021 – 30/04/2023

Projekt realizowany w konsorcjum:

 1. Usagi Sp. z o.o. – Lider konsorcjum
 2. Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

Kierownik projektu (po stronie Łukasiewicz – PORT): mgr inż. Krzysztof Lis

 

3. „Termochromowy wskaźnik wyjścia ze stanu głębokiego zamrożenia” (akronim projektu: INDICATOR)

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu „Lider XI”

Wartość projektu: 1 493 815,00 PLN
Okres realizacji projektu: 01/01/2021 – 01/01/2024

Kierownik projektu: dr inż. Magdalena Wilk-Kozubek

https://www.port.lukasiewicz.gov.pl/pl/projekt/indicator/

4. „Anodowe materiały na bazie dwuwymiarowych faz MXenes dla w pełni półprzewodnikowych baterii litowo-jonowych” (akronim projektu: 2D-SSB)

Projekt finansowany przez Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2014 – 2021 w ramach programu GRIEG

Wartość projektu: 6 365 125,00 PLN
Okres realizacji projektu: 02/10/2020 – 01/10/2023

Projekt realizowany w konsorcjum:

 1. Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii – Lider konsorcjum
 2. Uniwersytet w Oslo
 3. SINTEF

Kierownik projektu: dr hab. inż. Alicja Bachmatiuk

https://www.port.lukasiewicz.gov.pl/en/projekt/norway-grants/

5. „Hybrydowe platformy czujnikowe zintegrowanych układów fotonicznych na bazie materiałów ceramicznych i polimerowych” (akronim projektu: HYPHa)

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Wartość projektu: 13 208 000,00 PLN
Wartość projektu (po stronie Łukasiewicz – PORT): 3 499 250,00 PLN
Okres realizacji projektu: 24/10/2019 – 29/12/2022

Projekt realizowany w konsorcjum:

 1. Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii – Lider konsorcjum
 2. Politechnika Wrocławska
 3. Politechnika Śląska
 4. Politechnika Warszawska

Kierownik projektu: dr hab. inż. Alicja Bachmatiuk
Lider grupy (po stronie Łukasiewicz – PORT): dr hab. Małgorzata Guzik

https://www.port.lukasiewicz.gov.pl/pl/projekt/hypha/

6.  „Układy ciekłokrystaliczne jako źródła elektrycznie przestrajanego białego światła laserowego” (akronim projektu: White Lasing)

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu „OPUS 16”

Wartość projektu: 1 406 000,00 PLN
Wartość projektu (po stronie Łukasiewicz – PORT): 688 800,00 PLN
Okres realizacji projektu: 08/07/2019 – 07/07/2022

Projekt realizowany w konsorcjum:

 1. Politechnika Wrocławska – Lider konsorcjum
 2. Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

Kierownik projektu: dr hab. inż. Jarosław Myśliwiec
Kierownik projektu (po stronie Łukasiewicz – PORT): dr hab. Joanna Cybińska

https://www.port.lukasiewicz.gov.pl/pl/projekt/white-lasing/

7. „Opracowanie technologii wytwarzania pasywnych systemów anty-oblodzeniowych w postaci innowacyjnych powłok superhydrofobowych na bazie nanokompozytów żywic epoksydowych” (akronim projektu: ICE)

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu „Lider IX”

Wartość projektu: 1 199 825,00 PLN
Okres realizacji projektu: 01/01/2019 – 31/12/2021

Kierownik projektu: dr Jacek Marczak

https://port.lukasiewicz.gov.pl/projekt/ice/

Zakończone projekty:

1. „Projektowanie i otrzymywanie heterometalicznych klastrów molekularnych. Badania ich właściwości katalitycznych i transformacji do nowych nanomateriałów” (akronim projektu: Klastery)

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu „OPUS 15”

Wartość projektu: 1 462 800, 00 PLN
Okres realizacji projektu: 21/03/2019 – 30/04/2021

Kierownik projektu: prof. dr hab. Piotr Ludwik Sobota

https://www.port.lukasiewicz.gov.pl/pl/projekt/klastery/

2. „Opracowanie innowacyjnej technologii personalizacji poliwęglanowych blankietów państwowych dokumentów” (akronim projektu: LaserMark)

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 8/2016

Wartość projektu: 7 850 000,00 PLN
Wartość projektu (po stronie ŁUKASIEWICZ – PORT): 3 499 625,00 PLN
Okres realizacji projektu: 15/12/2016 – 14/12/2020

Projekt realizowany w konsorcjum:

 1. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S. A. – Lider konsorcjum
 2. Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o.

Kierownik projektu (po stronie WCB EIT+): dr inż. Tomasz Baraniecki

https://www.port.lukasiewicz.gov.pl/pl/projekt/lasermark/

3. „Wytwarzanie i charakterystyka nowych materiałów ciekłokrystalicznych zawierających chiralne związki jonowe do zastosowania w modulatorach światła” (akronim projektu: CILC)

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu „SONATA 11”

Wartość projektu: 278 800,00 PLN
Okres realizacji projektu: 20/01/2017 – 19/01/2020

Kierownik projektu: dr inż. Maciej Czajkowski

https://www.port.lukasiewicz.gov.pl/pl/projekt/cilc/

4. „Wytwarzanie i optymalizacja komponentów fotonicznych za pomocą wiązki elektronowej i jonowej poprzez polimeryzację cieczy jonowych” (akronim projektu: FACILE)

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu „OPUS 10”

Wartość projektu: 1 326 700,00 PLN
Wartość projektu (po stronie Łukasiewicz – PORT): 624 200,00  PLN
Okres realizacji projektu: 24/10/2016 – 23/04/2020

Projekt realizowany w konsorcjum:

 1. Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. – Lider konsorcjum
 2. Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Kierownik projektu: dr inż. Katarzyna Komorowska

https://www.port.lukasiewicz.gov.pl/pl/projekt/facile/

5. „Synteza nowych związków organicznych do zastosowania w przyjaznych środowisku dwukomponentowych chemicznych świetlikach” (akronim projektu: GLOW)

Projekt finansowany z dotacji statutowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2018

Wartość projektu: 108 800,00 PLN
Okres realizacji projektu: 03/12/2018 – 15/12/2019

Kierownik projektu: dr inż. Marcin Skoreński

6. „Kompozyty polimerowe o właściwościach grzybobójczych i bakteriobójczych do zastosowań w przemyśle meblarskim” (akronim projektu: AntiBac)

Projekt finansowany z dotacji statutowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2018

Wartość projektu: 140 400,00 PLN
Okres realizacji projektu: 03/12/2018 – 13/12/2019

Kierownik projektu: dr inż. Marta Fiedot-Toboła

2021

1. Duda, Ł.; Potaniec, B.; Czajkowski, M.; Fiedot-Toboła, M.; Palewicz, M.; Zdończyk, M.; Madej, A.; Cybińska, J. Studies of intermolecular proton transfer, its influence on the liquid crystal properties and electrically-driven transport of chiral ions in mixtures of chiral liquid crystalline 4-phenylpyridine derivative and organic acids of various strength. J. Mol. Liq. 2021, 336, art. no. 116455. DOI: 10.1016/j.molliq.2021.116455

2. Fiedot-Toboła, M.; Dmochowska, A.; Jędrzejewski, R.; Stawiński, W.; Kryszak, B.; Cybińska, J. Pectin-organophilized ZnO nanoparticles as sustainable fillers for high-density polyethylene composites. Int. J. Biol. Macromol. 2021, 182, 1832–1842. DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2021.05.133

3. Fiedot-Toboła, M.; Dmochowska, A.; Potaniec, B.; Czajkowska, J.; Jędrzejewski, R.; Wilk-Kozubek, M.; Carolak, E.; Cybińska, J. Gallic Acid Based Black Tea Extract as a Stabilizing Agent in ZnO Particles Green Synthesis. Nanomaterials, 2021, 11 (7), art. no. 1816. DOI: 10.3390/nano11071816

4. Kowal, D.; Rola, K.; Cybinska, J.; Skorenski, M.; Zajac, A.; Szpecht, A.; Smiglak, M.; Drobczynski, S.; Ciesiolkiewicz, K.; Komorowska, K. Fluorescent ionic liquid micro reservoirs fabricated by dual-step E-beam patterning. Mater. Res. Bull. 2021, 142, art. no. 111434. DOI: 10.1016/j.materresbull.2021.111434

5. Pawłów, J.; Prokop, K.A.; Guzik, M.; Guyot, Y.; Boulon, G.; Cybińska, J. Nano/micro -powders of Nd3+-doped YPO4 and LuPO4 under structural and spectroscopic studies. An abnormal temporal behavior of f-f photoluminescence. J. Lumin. 2021, 236, art. no. 117997. DOI: 10.1016/j.jlumin.2021.117997

6. Podstawczyk, D.; Nizioł, M.; Szymczyk-Ziółkowska, P.; Fiedot-Toboła, M. Development of Thermoinks for 4D Direct Printing of Temperature-Induced Self-Rolling Hydrogel Actuators. Adv. Funct. Mater. 2021, 31 (15), art. no. 2009664. DOI: 10.1002/adfm.202009664

7. Rola, K.; Zając A.; Szpecht A.; Kowal D.; Cybińska J.; Śmiglak M.; Komorowska K. Interaction of electron beam with ionic liquids and its application for micropatterning. Eur. Polym. J. 2021, 156, art. no. 110615. DOI: 10.1016/j.eurpolymj.2021.110615

8. Stawiński, W.; Wal, K.; Rutkowski, P. Microbial Degradation of Polymers, Recent Advances, in: Microbial Degradation; Inamuddin; Ahmed, M.I.; Prasad, R., Eds.; Springer, 19–46, 2021. DOI: 10.1007/978-981-16-0518-5_2

2020

9. Babizhetskyy, V.; Levytskyy, V.; Smetana, V.; Wilk-Kozubek, M.; Tsisar, O.; Piskach, L.; Parasyuk, O.; Mudring, A.-V. New cation-disordered quaternary selenides Tl2Ga2TtSe6 (Tt=Ge, Sn). Z. Naturforsch. Sect. B J. Chem. Sci. 2020, 75 (1), 135–142. DOI: 10.1515/znb-2019-0169

10. Bastrzyk, A.; Fiedot-Toboła, M.; Maniak, H.; Polowczyk, I.; Płaza, G. Surfactin as a green agent controlling the growth of porous calcite microstructures. Int. J. Mol. Sci. 2020, 21 (15), art. no. 5526, 1–15. DOI: 10.3390/ijms21155526

11. Dmochowska, A.; Czajkowska, J.; Jędrzejewski, R.; Stawiński, W.; Migdał, P.; Fiedot-Toboła, M. Pectin based banana peel extract as a stabilizing agent in zinc oxide nanoparticles synthesis. Int. J. Biol. Macromol. 2020, 165, 1581–1592. DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2020.10.042

12. Fiedot-Toboła, M.; Suchorska-Woźniak, P.; Startek, K.; Rac-Rumijowska, O.; Szukiewicz, R.; Kwoka, M.; Teterycz, H. Correlation between microstructure and chemical composition of zinc oxide gas sensor layers and their gas-sensitive properties in chlorine atmosphere. Sensors (Switzerland), 2020, 20 (23), art. no. 6951, 1–17. DOI: 10.3390/s20236951

13. Frydrych, R.; Lis, T.; Bury, W.; Cybińska, J.; Stȩpień, M. Feeding a Molecular Squid: A Pliable Nanocarbon Receptor for Electron-Poor Aromatics. J. Am. Chem. Soc. 2020, 142 (36), 15604–15613. DOI: 10.1021/jacs.0c07956

14. Juraszek, J.; Rola, K.; Daszkiewicz, M.; Samsel-Czekała, M.; Cichorek, T.; Henkie, Z. Crystal growth, low-temperature specific heat, and electronic structure of the filled skutterudite compound ThOs4As12. Philos. Mag. 2020, 100 (10), 1355–1366. DOI: 10.1080/14786435.2020.1727037

15. Kozłowska, J.; Potaniec, B.; Anioł, M. Biotransformation of hydroxychalcones as a method of obtaining novel and unpredictable products using whole cells of bacteria. Catalysts, 2020, 10 (10), art. no. 1167, 1–11. DOI: 10.3390/catal10101167

16. Kumar, S.; Maurya, Y.K.; Kang, S.; Chmielewski, P.; Lis, T.; Cybińska, J.; Kim, D.; Stȩpień, M. Porphyrin-Ryleneimide Hybrids: Tuning of Visible and Near-Infrared Absorption by Chromophore Desymmetrization. Org. Lett. 2020, 22 (18), 7202–7207. DOI: 10.1021/acs.orglett.0c02544

17. Moshniaha, L.; Żyła-Karwowska, M.; Chmielewski, P.J.; Lis, T.; Cybińska, J.; Gońka, E.; Oschwald, J.; Drewello, T.; Rivero, S.M.; Casado, J.; Stȩpień, M. Aromatic Nanosandwich Obtained by σ-Dimerization of a Nanographenoid π-Radical. J. Am. Chem. Soc. 2020, 142 (7), 3626–3635. DOI: 10.1021/jacs.9b13942

18. Petrus, R.; Chomiak, K.; Utko, J.; Wilk-Kozubek, M.; Lis, T.; Cybińska, J.; Sobota, P. Convenient Route to Heterometallic Group 4-Zinc Precursors for Binary Oxide Nanomaterials. Inorg. Chem. 2020, 59 (12), 8108–8120. DOI: 10.1021/acs.inorgchem.0c00399

19. Renier, O.; Bousrez, G.; Stappert, K.; Wilk-Kozubek, M.; Adranno, B.; Pei, H.; Spielberg, E.T.; Smetana, V.; Mudring, A.-V. Photoisomerization and Mesophase Formation in Azo-Ionic Liquids. Cryst. Growth Des. 2020, 20 (1), 214–225. DOI: 10.1021/acs.cgd.9b01018

20. Stawiński, W. Green Solvents for Environmental Remediation, in: Liquid Polymers for Environmental Remediation; Inamuddin; Boddula, R.; Assiri, A., Eds.; Elsevier, 67–88, 2020. DOI: 10.1016/B978-0-12-821884-6.00010-3

21. Wal, K.; Stawiński, W.; Dmochowska, A. Maleic Anhydride Antimicrobial Polymers, in: Advanced Antimicrobial Materials and Applications; Inamuddin; Ahmed, M.I.; Prasad, R., Eds.; Springer, 171–192, 2020. DOI: 10.1007/978-981-15-7098-8_7

2019

22. Abdelhamid, H.N.; Wilk-Kozubek, M.; El-Zohry, A.M.; Bermejo Gómez, A.; Valiente, A.; Martín-Matute, B.; Mudring, A.-V.; Zou, X. Luminescence properties of a family of lanthanide metal-organic frameworks. Microporous Mesoporous Mater. 2019, 279, 400–406. DOI: 10.1016/j.micromeso.2019.01.024

23. Bastrzyk, A.; Fiedot-Toboła, M.; Polowczyk, I.; Legawiec, K.; Płaza, G. Effect of a lipopeptide biosurfactant on the precipitation of calcium carbonate. Colloids Surf. B: Biointerfaces, 2019, 174, 145–152. DOI: 10.1016/j.colsurfb.2018.11.009

24. Bukowczan, A.; Hebda, E.; Czajkowski, M.; Pielichowski, K. The synthesis and properties of liquid crystalline polyurethanes, chemically modified by polyhedral oligomericsilsesquioxanes. Molecules, 2019, 24 (22), art. no. 4013. DOI: 10.3390/molecules24224013

25. Chand, D.; Wilk-Kozubek, M.; Smetana, V.; Mudring, A.-V. Alternative to the Popular Imidazolium Ionic Liquids: 1,2,4-Triazolium Ionic Liquids with Enhanced Thermal and Chemical Stability. ACS Sustainable Chem. Eng. 2019, 7 (19), 15995–16006. DOI: 10.1021/acssuschemeng.9b02437

26. Duda, Ł.; Czajkowski, M.; Potaniec, B.; Vaňkátová, P. Helical twisting power and compatibility in twisted nematic phase of new chiral liquid crystalline dopants with various liquid crystalline matrices. Liq. Cryst. 2019, 46 (12), 1769–1779. DOI: 10.1080/02678292.2019.1599454

27. Karbownik, I.; Rac-Rumijowska, O.; Fiedot-Toboła, M.; Rybicki, T.; Teterycz, H. The preparation and characterization of polyacrylonitrile-polyaniline (PAN/PANI) fibers. Mater. 2019, 12 (4), art. no. 664. DOI: 10.3390/ma12040664

28. Kozłowska, J.; Potaniec, B.; Baczyńska, D.; Zarowska, B.; Anioł, M. Synthesis and biological evaluation of novel aminochalcones as potential anticancer and antimicrobial agents. Molecules, 2019, 24 (22), art. no. 4129. DOI: 10.3390/molecules24224129

29. Navakouski, M.; Zhylitskaya, H.; Chmielewski, P.J.; Lis, T.; Cybińska, J.; Stępień, M. Stereocontrolled Synthesis of Chiral Heteroaromatic Propellers with Small Optical Bandgaps. Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58 (15), 4929–4933. DOI: 10.1002/anie.201900175

30. Rac-Rumijowska, O.; Maliszewska, I.; Fiedot-Toboła, M.; Karbownik, I.; Teterycz, H. Multifunctional nanocomposite cellulose fibers doped in situ with silver nanoparticles. Polym. 2019, 11 (3), art. no. 562. DOI: 10.3390/polym11030562

31. Rola, K.; Zajac, A.; Cybińska, J.; Smiglak, M.; Komorowska, K. Polymerizable ionic liquids for microstructures fabrication. Proc. SPIE Int. Soc. Opt. Eng. 2019, 10915, art. no. 109151E. DOI: 10.1117/12.2509680

32. Rola, K.; Zajac, A.; Czajkowski, M.; Fiedot-Tobola, M.; Szpecht, A.; Cybinska, J.; Smiglak, M.; Komorowska, K. Electron Beam Patterning of Polymerizable Ionic Liquid Films for Application in Photonics. Langmuir, 2019, 35 (37), 11968–11978. DOI: 10.1021/acs.langmuir.9b00759

33. Rola, K.; Zając, A.; Czajkowski, M.; Szpecht, A.; Zdończyk, M.; Śmiglak, M.; Cybińska, J.; Komorowska, K. Ionic liquids for active photonics components fabrication. Opt. Mater. 2019, 89, 106–111. DOI: 10.1016/j.optmat.2019.01.003

34. Senthilkumar, K.; Kondratowicz, M.; Lis, T.; Chmielewski, P.J.; Cybińska, J.; Zafra, J.L.; Casado, J.; Vives, T.; Crassous, J.; Favereau, L.; Stȩpień, M. Lemniscular [16]Cycloparaphenylene: A Radially Conjugated Figure-Eight Aromatic Molecule. J. Am. Chem. Soc. 2019, 141 (18), 7421–7427. DOI: 10.1021/jacs.9b01797

35. Silva, A.; Stawiński, W.; Romacho, J.; Santos, L.H.M.L.M.; Figueiredo, S.A.; Freitas, O.M.; Delerue-Matos, C. Adsorption of Fluoxetine and Venlafaxine onto the Marine Seaweed Bifurcaria bifurcate. Environ. Eng. Sci. 2019, 36 (5), 573–582. DOI: 10.1089/ees.2018.0332

36. Smetana, V.; Wilk-Kozubek, M.; Mudring, A.-V. Active-Transition-Metal Tellurides: Through Crystal Structures to Physical Properties. Cryst. Growth Des. 2019, 19 (9), 5429–5440. DOI: 10.1021/acs.cgd.8b01582

37. Wang, G.; Valldor, M.; Dorn, K.V.; Wilk-Kozubek, M.; Smetana, V.; Mudring, A.-V. Ionothermal Synthesis Enables Access to 3D Open Framework Manganese Phosphates Containing Extra-Large 18-Ring Channels. Chem. Mater. 2019, 31 (18), 7329–7339. DOI: 10.1021/acs.chemmater.9b01935

38. Wang, G.; Valldor, M.; Siebeneichler, S.; Wilk-Kozubek, M.; Smetana, V.; Mudring, A.-V. Ionothermal Synthesis, Structures, and Magnetism of Three New Open Framework Iron Halide-Phosphates. Inorg. Chem. 2019, 58 (19), 13203–13212. DOI: 10.1021/acs.inorgchem.9b02028

39. Zajac, A.; Szpecht, A.; Zielinski, D.; Rola, K.; Hoppe, J.; Komorowska, K.; Smiglak, M. Synthesis and characterization of potentially polymerizable amine-derived ionic liquids bearing 4-vinylbenzyl group. J. Mol. Liq. 2019, 283, 427–439. DOI: 10.1016/j.molliq.2019.03.061

2018

40. Prodius, D., Wilk-Kozubek, M., Mudring, A.-V. Synthesis, structural characterization and luminescence properties of 1-carboxymethyl-3-ethylimidazolium chloride. Acta Crystallogr., C Struct. Chem. 2018, 74, 653–658. DOI: 10.1107/S2053229618005272

41. Rac-Rumijowska, O.; Fiedot-Tobola, M.; Karbownik, I.; Teterycz, H. Influence of Bulk Silver Nanoparticles on Surface Layer Properties in Nanocomposite Cellulose Fibers. Proc. Int. Spring Semin. Electron. Technol. 2018, art. no. 8443676. DOI: 10.1109/ISSE.2018.8443676

42. Rola, K.; Zajac, A.; Czajkowski, M.; Cybinska, J.; Martynkien, T.; Smiglak, M.; Komorowska, K. Ionic liquids – A novel material for planar photonics. Nanotechnology, 2018, 29 (47), art. no. 475202. DOI: 10.1088/1361-6528/aae01e

43. Zeler, J.; Cybińska, J.; Zych, E. Luminescence properties of translucent nano- and micro-crystalline LuPO4:Ce3+ films in the 20–700 K range of temperatures.  J. Lumin. 2018, 200, 50–58. DOI: 10.1016/j.jlumin.2018.04.008

44. Żyła-Karwowska, M.; Moshniaha, L.; Hong, Y.; Zhylitskaya, H.; Cybińska, J.; Chmielewski, P.J.; Lis, T.; Kim, D.; Stępień, M. Electron-Deficient Bipyrrole Boomerangs: Bright Fluorophores Obtained via Double C−H Bond Activation. Chem. Eur. J. 2018, 24 (29), 7525–7530. DOI: 10.1002/chem.201801199

2017

45. Cybinska, J.; Guzik, M.; Lorbeer, C.; Zych, E.; Guyot, Y.; Boulon, G.; Mudring, A.-V. Design of LaPO4:Nd3+ materials by using ionic liquids. Opt. Mater. 2017, 63, 76–87. DOI: 10.1016/j.optmat.2016.09.025

46. Cybinska, J.; Lorbeer, C.; Zych, E.; Mudring, A.-V. Ionic liquid supported synthesis of nano-sized rare earth doped phosphates. J. Lumin. 2017, 189, 99–112. DOI: 10.1016/j.jlumin.2017.02.033

47. Czajkowski, M.; Klajn, J.; Cybińska, J.; Feder-Kubis, J.; Komorowska, K. Cholesteric gratings induced by electric field in mixtures of liquid crystal and novel chiral ionic liquid. Liq. Cryst. 2017, 44 (5), 911–923. DOI: 10.1080/02678292.2016.1254825

48. Li, M.; Smetana, V.; Wilk-Kozubek, M.; Mudryk, Y.; Alammar, T.; Pecharsky, V.K.; Mudring, A.-V. Open-Framework Manganese(II) and Cobalt(II) Borophosphates with Helical Chains: Structures, Magnetic, and Luminescent Properties. Inorg. Chem. 2017, 56 (18), 11104–11112. DOI: 10.1021/acs.inorgchem.7b01423

49. Prodius, D.; Smetana, V.; Steinberg, S.; Wilk-Kozubek, M.; Mudryk, Y.; Pecharsky, V.K.; Mudring, A.-V. Breaking the paradigm: record quindecim charged magnetic ionic liquids. Mater. Horiz. 2017, 4, 217–221. DOI: 10.1039/c6mh00468g

50. Wilk-Kozubek, M.; Jarzembska, K.N.; Janczak, J.; Videnova-Adrabinska, V. Synthesis, structural characterization and computational studies of catena-poly[chlorido[μ3-(pyridin-1-ium-3-yl)phosphonato-κ3O:O′:O′′]zinc(II)]. Acta Crystallogr., C Struct. Chem. 2017, 73 (5), 363–368. DOI: 10.1107/S2053229617004478

2016

51. Cybińska, J.; Woźniak, M.; Mudring, A.-V.; Zych, E. Controllable synthesis of nanoscale YPO4:Eu3+ in ionic liquid. J. Lumin. 2016, 169, 868–873. DOI: 10.1016/j.jlumin.2015.07.008

52. Czajkowski, M.; Cybińska, J.; Woźniak, M.; Słupski, P.; Nikodem, M.; Granek, F.; Komorowska, K. Incorporation of luminescent semiconductor nanoparticles into liquid crystal matrix. J. Lumin. 2016, 169, 850–856. DOI: 10.1016/j.jlumin.2015.08.011

53. Zeler, J.; Cybińska, J.; Zych, E. A new photoluminescent feature in LuPO4:Eu thermoluminescent sintered materials. RSC Adv. 2016, 6 (63), 57920–57928. DOI: 10.1039/c6ra09588g

54. Zhylitskaya, H.; Cybińska, J.; Chmielewski, P.; Lis, T.; Stȩpień, M. Bandgap Engineering in π-Extended Pyrroles. A Modular Approach to Electron-Deficient Chromophores with Multi-Redox Activity. J. Am. Chem. Soc. 2016, 138 (35), 11390–11398. DOI: 10.1021/jacs.6b07826

55. Zych, E.; Kulesza, D.; Zeler, J.; Cybińska, J.; Fiaczyk, K.; Wiatrowska, A. SrS:Ce and LuPO4:Eu sintered ceramics: Old phosphors with new functionalities. ECS J. Solid State Sci. Technol. 2016, 5 (1), R3078–R3088. DOI: 10.1149/2.0101601jss

56. Zyła, M.; Gońka, E.; Chmielewski, P.J.; Cybińska, J.; Stępień, M. Synthesis of a peripherally conjugated 5-6-7 nanographene. Chem. Sci. 2016, 7 (1), 286–294. DOI: 10.1039/c5sc03280f

57. Żyła-Karwowska, M.; Zhylitskaya, H.; Cybińska, J.; Lis, T.; Chmielewski, P.J.; Stępień, M. An Electron-Deficient Azacoronene Obtained by Radial π Extension. Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55 (47), 14658–14662. DOI: 10.1002/anie.201608400

Dr hab. Małgorzata Guzik

 • Stypendium wyjazdowe w ramach Programu im. Bekkera 2020, przyznane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA)

Dr inż. Maciej Czajkowski

 • Nagroda za drugie miejsce w konkursie na najlepszą pracę doktorską w dziedzinie ciekłych kryształów w okresie 16.07.2014-15.07.2016 r., przyznana przez Polskie Towarzystwo Ciekłokrystaliczne

Dr inż. Bartłomiej Potaniec

 • Złoty medal w konkursie “International Warsaw Invention Show IWIS 2019”, organizowanym przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Warszawa, 16.10.2019
 • Wyróżnienie w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Student-Wynalazca”, organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską, Kielce, 06.02.2019

Mgr inż. Łukasz Duda

 • Stypendium Rektora Politechniki Wrocławskiej za wysoką średnią ocen oraz osiągniecia, przyznane w semestrach: zimowym 2018/2019, letnim 2018/2019 oraz zimowym 2019/2020
 • Stypendium z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej za wyniki w nauce, przyznane w semestrze letnim 2018/2019
 • 8 miejsce w rankingu na 10 najlepszych absolwentów studiów magisterskich Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2019/2020

Mgr Maria Zdończyk

 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia naukowe (przyznane w roku akademickim 2019/2020)
 • Stypendium Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2019/2020

Mgr Kacper Prokop

 • Laureat Ogólnopolskiego Konkursu „Studencki Nobel 2021”, organizowanego przez Niezależne Zrzeszenie Studentów w kategorii Nauki Przyrodnicze i Energetyka, Warszawa, 2021
 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia naukowe (przyznane w roku akademickim 2020/2021)
 • Stypendium Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2019/2020 oraz 2020/2021
 • Finalista „Złotego Medalu Chemii”, organizowanego przez Instytut Chemii Fizycznej PAN na najlepsza pracę licencjacką w dziedzinie chemii, Warszawa, Polska, 2019