O programie WIB

DOFINASOWANO ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZU POLSKIEJ NAUKI
Wirtualny Instytut Badawczy
DOFINANSOWANIE 472 500 000 PLN
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 472 500 000 PLN

Wirtualny Instytut Badawczy [WIB] to nowatorska w skali kraju formuła prowadzenia badań o wysokim potencjale zastosowań społeczno-gospodarczych. Obszarem badań WIB jest biotechnologia medyczna. Na wsparcie zespołów realizujących badania przeznaczono kwotę 450 mln zł.

Wirtualny Instytut Badawczy został zdefiniowany Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki (Dz. U. z dnia 6 maja 2019 r. poz. 823), natomiast zakres finansowania, jego wielkość i przeznaczenie oraz podmiot zarządzający określone zostały w Komunikatach Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Program Wirtualny Instytut Badawczy jest narzędziem dystrybucji środków Funduszu Polskiej Nauki. Jego celem jest finansowanie pracy wyselekcjonowanych, konkurencyjnych na poziomie międzynarodowym zespołów badawczych, prowadzących działalność naukową o wysokim potencjale zastosowań społeczno-gospodarczych, pod kierunkiem lidera o uznanym dorobku naukowym, której celem jest komercjalizacja jej wyników.

Program dopuszcza możliwość realizacji zadań zlokalizowanych w różnych jednostkach naukowych w Polsce.

Rolę podmiotu zarządzającego programem WIB pełni Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z siedzibą we Wrocławiu. Do zadań podmiotu zarządzającego należy organizacja i przeprowadzanie otwartych konkursów ofert na wyłonienie zespołów badawczych, organizacja pracy ekspertów, podpisanie umów o finansowanie, nadzór i wsparcie realizacji zadań badawczych, dystrybucja środków funduszu, koordynacja procesu komercjalizacji wypracowanych nowych technologii i produktów.

Więcej informacji o WIB na jego oficjalnej stronie: wib.port.org.pl