Wpływ na środowisko

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Na podstawie art. 32 c ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000r. Prawo atomowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1941) informuję, że w jednostce organizacyjnej:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT
Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
ul. Stabłowicka 147
54-066 Wrocław

wykonywana jest działalność związana z narażeniem polegająca na uruchomieniu pracowni izotopowej klasy III, stosowaniu źródeł promieniotwórczych, zamierzonym podawaniu substancji promieniotwórczych zwierzętom w celu badań naukowych, przechowywaniu źródeł i odpadów promieniotwórczych (na podstawie zezwolenia nr D-19992 z dnia 13.10.2016 wydanego przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki).

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy dawkomierzy indywidualnych. W 2022 roku odczyty dawek zapewniało akredytowane laboratorium Śląskiego Centrum Radiometrii Środowiskowej w Głównym Instytucie Górnictwa, na podstawie kwartalnych rozliczeń. Ewidencję i nadzór z odczytów prowadzi Inspektor Ochrony Radiologicznej. W 2022 r. nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych określonych dla pracowników (20 mSv/rok).

Na podstawie powyższych pomiarów stwierdza się, że działalność w minionym 2022 roku nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.