Instrukcja składania reklamacji

 1. Zleceniodawca ma prawo złożyć reklamację w formie pisemnej do pracownika Działu Koordynacji Kontraktów i Usług B+R w ciągu 14 dni od daty otrzymania skanu Sprawozdania z badań. Pisemną reklamację należy przesłać na adres:

  Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii,
  ul. Stabłowicka 147,
  54-066 Wrocław

  2. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje:

   • datę sporządzenia reklamacji;
   • nazwa organizacji oraz adres organizacji składającej reklamację;
   • dane kontaktowe: adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, imię i nazwisko osoby składającej reklamację w imieniu ww. organizacji;
   • numer Zlecenia usług laboratoryjnych lub numer Umowy oraz Numer Sprawozdania z badań;
   • opis zastrzeżeń co do realizacji treści zawartej w Umowie lub prawidłowości otrzymanego wyniku badania;
   • opis oczekiwań Zleceniodawcy względem Łukasiewicz ­– PORT;
   • podpis osoby składającej reklamację.

   3. Reklamacje rozpatrywane są w sposób rzetelny i bezstronny. Termin rozpatrywania reklamacji wynosi 3 tygodnie od daty wpłynięcia reklamacji, przy czym dniem wpłynięcia reklamacji jest dzień otrzymania pisma od Zleceniodawcy lub pierwszy dzień roboczy po dniu/dniach ustawowo wolnych od pracy lub pierwszy dzień roboczy po dniach wolnych od pracy ustalonych przez Instytut.