Trzeci konkurs WIB ogłoszony

380 milionów złotych dla polskiej biotechnologii medycznej. 10 lipca ogłoszony został trzeci konkurs Wirtualnego Instytutu Badawczego, którego celem jest finansowanie innowacyjnych projektów badawczych o dużym potencjale komercjalizacyjnym.

Trzeci konkurs Wirtualnego Instytutu Badawczego (WIB) został ogłoszony 10 lipca 2023 r. W dwóch pierwszych konkursach WIB o finansowanie badań mogły ubiegać się zespoły naukowe specjalizujące się w biotechnologii medycznej z zastosowaniami w onkologii. W trzecim konkursie obszar ten został rozszerzony, dzięki czemu możliwość zgłoszenia aplikacji mają naukowcy reprezentujący wszystkie obszary biotechnologii medycznej z zastosowaniami terapeutycznymi. Podmiotem Zarządzającym programem WIB, który odpowiada za organizację i przeprowadzenie konkursów, jest Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z Wrocławia.

Przed nami trzecia edycja konkursu WIB, a zarazem pierwsza, do której zapraszamy zespoły badawcze specjalizujące się w biotechnologii medycznej i rozwijające zastosowania terapeutyczne we wszystkich obszarach medycyny – mówi Paweł Kurant, Zastępca Dyrektora Łukasiewicz – PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii, odpowiedzialny za wdrażanie programu Wirtualny Instytut Badawczy. – Rozszerzenie obszaru badań to bez wątpienia szansa dla znacznie większej grupy polskich naukowców na uzyskanie finansowania badań nad innowacyjnymi terapiami i technologiami medycznymi. Niezmienny pozostaje natomiast nacisk na wysoki potencjał komercjalizacyjny projektów badawczych – dodaje Paweł Kurant.

Celem, jaki postawiony został przed zespołami aplikującymi do udziału w programie, jest opracowanie nowej technologii lub grupy technologii, które przyczynią się do powstania innowacyjnych leków lub terapii. Oczekiwanym rezultatem zadań badawczych prowadzonych w ramach WIB są możliwe do wprowadzenia na rynek, innowacyjne produkty, które mogą realnie zainteresować inwestorów, a tym samym przyczynić się do finansowego sukcesu całego przedsięwzięcia. Założeniem programu jest bowiem połączenie nauki i biznesu w sposób przynoszący korzyści każdej ze stron, a w efekcie podnoszenie konkurencyjności polskiego przemysłu biotechnologicznego na arenie międzynarodowej.

Trzeci konkurs WIB rozpocznie się od działań informacyjnych i doradczych. Kulminacją konkursu będzie nabór wniosków, który zaplanowany jest w dniach 2-13 października 2023 r. Ogłoszenie oraz wszystkie dokumenty związane z konkursem dostępne są na stronie internetowej programu WIB: https://wib.port.org.pl/.

Proces wyłaniania zespołów, które otrzymają finansowanie projektów, składa się z kilku etapów. Zgłoszone wnioski w pierwszej kolejności zostaną poddane ocenie formalnej, a następnie merytorycznej w oparciu o kryteria naukowe i gospodarczo-społeczne. Tej drugiej dokona panel międzynarodowych ekspertów złożony ze specjalistów zarówno w dziedzinie biotechnologii, jak i komercjalizacji. Ostatnim krokiem będzie podpisanie umowy o finansowanie z zespołem badawczym, który otrzyma rekomendację do finansowania.

Dotychczas w ramach programu WIB finansowanie otrzymał projekt „Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoOnkologii [HERO]” opracowany przez zespół naukowców, którego liderem jest prof. dr hab. Andrzej Dziembowski z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Wartość finansowania projektu wyniosła blisko 70 mln PLN.

Wirtualny Instytut Badawczy to program finansowania badań o wysokim potencjale komercjalizacyjnym w jednym z kluczowych dla społeczeństwa obszarów, jakim jest biotechnologia medyczna. Powstał w oparciu o ustawę z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki. Na jego cel Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczyło rekordową kwotę 450 mln zł. Program kierowany jest do najwybitniejszych i najzdolniejszych polskich naukowców prowadzących działalność na najwyższym światowym poziomie – przedstawicieli uczelni wyższych oraz instytutów naukowych i badawczych. Celem wyłanianych w konkursach Zespołów Badawczych jest opracowanie nowej technologii lub grupy technologii, zgodnie z odpowiednimi procedurami i standardami niezbędnymi do ich komercjalizacji i wdrożenia, w ciągu maksymalnie pięciu lat od rozpoczęcia prac.

Środki, które zostaną przyznane w ramach konkursu, mogą zostać przeznaczone na finansowanie zespołów prowadzących działalność naukową w konkretnym obszarze badawczym (biotechnologia medyczna), której celem jest wypracowanie IP o wysokim potencjale komercjalizacyjnym, a także na komercjalizację wyników pracy zespołów badawczych lub związanego z wynikami know-how. Program daje możliwość sfinansowania do 100% kosztów realizacji zadań badawczych.