>

HIRES

„Rozwój nowych technik wysokorozdzielczej spektroskopii laserowej w podczerwieni”
(akronim: HIRES)

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu „SONATA 8”

Wartość projektu: 484 050,00 PLN
Wartość dofinansowania: 484 050,00 PLN
Okres realizacji projektu: 14/09/2015 – 13/03/2018

Kierownik projektu: dr inż. Michał Nikodem

Spektroskopia laserowa to potężne narzędzie umożliwiające identyfikację oraz precyzyjny pomiar stężenia związków chemicznych, w szczególności w fazie lotnej. W odróżnieniu od urządzeń, które standardowo wymagają pomieszczeń laboratoryjnych (spektrometria mas, chromatografia gazowa czy FTIR) systemy detekcyjne oparte o źródła laserowe pozwalają na pracę w warunkach „rzeczywistych” – w zakładach przemysłowych, przy liniach produkcyjnych, na platformach mobilnych. Zaletą spektroskopii w podczerwieni (długości fali od 1 do kilkunastu μm) jest obecność w tym zakresie spektralnym rezonansów związanych z rotacyjno-wibracyjnymi wzbudzeniami większości molekuł. Rezonanse te są stosunkowo wąskie co pozwala na niezwykle selektywną identyfikację poszczególnych związków nawet w przypadku gdy znajdują się one w złożonej mieszance. Każdy z tych rezonansów oddziaływuje na światło w dwojaki sposób – z jednej strony je absorbuje, z drugiej zmienia jego fazę. Detekcję gazów można więc zrealizować zarówno poprzez pomiar mocy jak i zmiany fazy światła o określonej długości fali w wyniku transmisji przez próbkę gazu (są to odpowiednio pomiar widma absorpcyjnego lub dyspersyjnego).
Celem projektu jest lepsze poznanie metod detekcji gazów i spektroskopii laserowej. Obszar ten jest aktywnie rozwijany przez naukowców na całym świecie. Nowa wiedza związana z budzącą coraz większe zainteresowanie techniką CLaDS będzie dodatkowo stymulować rozwój naukowy w obszarze laserowej detekcji gazów. Ponieważ wyniki jakie uzyskamy planujemy opublikować w liczących się czasopismach naukowych oraz na ważnych konferencjach międzynarodowych realizacja proponowanego wniosku zwiększy rozpoznawalność polskiej nauki na arenie europejskiej i światowej. Realizowane zadania przyczynią się do opracowania nowych konfiguracji czujników gazu, w tym m.in. czujnika stosunku izotopów. Mogą one być wykorzystane w przyszłości jako narzędzia w dalszych badaniach naukowych realizowanych we współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi m.in. w obszarze badań środowiska i klimatycznych.