>

HYPHa

„Hybrydowe platformy czujnikowe zintegrowanych układów fotonicznych na bazie materiałów ceramicznych i polimerowych”
(AKRONIM: HYPHa)

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

Projekt jest realizowany w ramach programu TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
Działanie 4.4. Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R

Wartość projektu: 13 208 000,00 PLN
Wartość projektu – PORT: 3 499 250,00 PLN
Wartość dofinansowania: 13 208 000,00 PLN
Wartość dofinansowania – PORT: 3 499 250,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01/10/2019 – 30/09/2023

Kierownik projektu: dr hab. inż. Alicja Bachmatiuk

Konsorcjum realizujące projekt:

  1. Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii – Lider Konsorcjum
  2. Politechnika Wrocławska
  3. Politechnika Śląska
  4. Politechnika Warszawska

Celem projektu jest utworzenie sieci naukowej składającej się z ośrodków specjalizujących się w tematyce optyki zintegrowanej. Nowo powstała grupa specjalistów będzie bazowała na doświadczeniach, współpracy i zaangażowaniu grup badawczych. W projekcie proponujemy stworzenie mechanizmu integracji kompetencji i utworzenia uniwersalnej platformy materiałowej opartej na nowobadanych materiałach hybrydowych. Podstawą tych materiałów będą krzemionkowe związki z dodatkiem np. z TiO2, SnO2, stosowane jako matryce strukturalne, powłoki polimerowe z domieszkami, (warstwy aktywne lub zabezpieczające), barwniki organiczne oraz aktywne materiały dwuwymiarowe takie jak dichalkogenki metali przejściowych, hybrydy grafenowe oraz azotek boru. Wszystkie te materiały wykazały w innych badaniach unikatowe właściwości strukturalne, optyczne oraz elektryczne. Projekt obejmować będzie wytworzenie i charakterystykę materiałów, technologię, projektowanie i wytwarzanie pasywnych i aktywnych komponentów.

Zespoły

Tematyka badawcza prowadzona w  Zespole Syntezy Zaawansowanych Materiałów z Łukasiewicz – PORT jest związana z projektowaniem i syntezą związków nieorganicznych (luminofory, nanocząstki metaliczne lub tlenkowe) oraz organicznych o zaprojektowanych właściwościach fizykochemicznych, w tym luminescencyjnych, termochromowych, termicznych… Czytaj więcej >

Zespół badawczy z Katedry Optyki i Fotoniki w Politechnice Wrocławskiej jest częścią Grupy Optyki światłowodów. Grupa dysponuje wiedzą i niezbędnym oprzyrządowaniem do badania światłowodów konwencjonalnych i specjalistycznych (w tym światłowodów fotonicznych) oraz różnorodnych elementów i urządzeń światłowodowych. Należą do nich pomiary fazowej i grupowej… Czytaj więcej >

Zespół Fotoniki i Nanotechnologii z Politechniki Śląskiej jest wielopokoleniowym interdyscyplinarnym zespołem naukowców, złożonym z fizyków, chemiczek, mechatronika i biotechnologa. Działalność badawcza Zespołu realizowana w ramach projektu HYPHa związany jest z projektowaniem, wytwarzaniem i charakteryzacją struktur optyki zintegrowanej, głównie do zastosowań… Czytaj więcej >

Główny nurt tematyki badawczej Zespołu Fotoniki Scalonej z Politechniki Warszawskiej związany jest z projektowaniem i charakteryzacją elementów i układów optyki zintegrowanej do szerokiej gamy zastosowań włączając w to struktury i systemy sensoryczne czy układy do telekomunikacji optycznej z zastosowaniem technik WDM. Tematyka badawcza Zespołu koncentruje się na… Czytaj więcej >