>

InRoad

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant No 676550. The sole responsibility for any errors or omissions made lies with the editor. The content does not necessarily reflect the opinion of the European Commission. The European Commission is also not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Projekt finansowany przez Funduszów Komisji Europejskiej w ramach konkursu „HORYZONT2020”

„Synchronizacja priorytetów i mechanizmów finansowania oraz ewaluacji Infrastruktur Badawczych (IB) o znaczeniu ponadnarodowym. – InRoad”
(akronim: InRoad)

Wartość projektu: 2 001 983,75 EUR
Wartość dofinansowania: 84 375,00 EUR
Okres realizacji projektu: 01/01/2017 – 31/12/2019
Kierownik projektu po stronie WCB EIT+: Beata Lubicka
Konsorcjum realizujące projekt:

 1. Schweizerischer Nationalfonds Zur Forderung Der Wissenschaftlichen Forschung – Lider Konsorcjum
 2. Deutsches Zentrum Fur Luft – Und Raumfahrt Ev
 3. Sociedad Para El Fomento De La Innovacion Technologica S. L. – Innovatec
 4. Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren EV
 5. Nederlandse Organisatie Voor Wetenschappelijk Onderzoek
 6. Comissao De Coordenacao e Desenvolvimento Regional Do Centro
 7. Ustav Fyzikalni Chemie J. Heyrovskeho AV CR v. v. i.
 8. Service Public Federal de Programmation Politique Scientifique
 9. Centre National de la Recherche Scientifique CNRS
 10. Consiglio Nazionale Delle Ricerche
 11. Science Foundation Ireland SFI
 12. Universite de Lausanne
 13. Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o. o.

Projekt InRoad jest realizowany jako działanie wspierające (CSA) budowanie europejskich infrastruktur badawczych w ramach programu Horyzont 2020 (priorytet doskonałość naukowa, call: Policy and international cooperation measures for research infrastructures). Projekt ma przyczynić się do lepszej harmonizacji infrastruktur badawczych o znaczeniu europejskim, zarządzania w całym cyklu funkcjonowania od projektu do wygaszenia działalności oraz ewaluacji ex-ante, przejściowej (monitorującej) i oceny ex-post. W tym celu analizowane są opinie ekspertów, najlepsze praktyki krajowe i wspólne trendy procedur dotyczących tworzenia tzw. Krajowych Map Drogowych Infrastruktur Badawczych oraz ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures)  link http://www.esfri.eu.

Od stycznia 2017 r. do końca 2018 r. Wrocławskie Centrum Badań EIT+ jest jednym z 13 partnerów przygotowujących rekomendacje dla KE w zakresie optymalizacji współpracy Infrastruktur Badawczych, mającej bezpośredni wpływ na rozwój europejskiej przestrzeni badawczej, ułatwianie wymiany doświadczeń, dobrych praktyk pomiędzy krajowymi i zagranicznymi ośrodkami oraz rozwijanie konkretnych przedsięwzięć z kluczowymi partnerami naukowymi i przemysłowymi. Istotne jest także  promowanie kultury współpracy pomiędzy nimi. Głównym narzędziem do określenia najistotniejszych dobrych praktyk są przeprowadzone wywiady on-line. WCB EIT+ współpracuje przy realizacji projektu z pracownikami MNiSW odpowiedzialnym za tworzenie i aktualizację Polskiej Ma py Drogowej Infrastruktury Badawczej (PMDIB)  http://www.nauka.gov.pl/dokumenty-strategiczne/polska-mapa-drogowa-infrastruktury-badawczej.html.

Konsorcjum  InRoad

Partnerstwo obejmuje trzynastu partnerów z jedenastu krajów. W ramach projektu współpracują ze sobą  instytucje zarządzające procesem ustalania priorytetów i oceny Infrastruktur Badawczych, jednostki  finansujące IB  oraz operatorzy  zarządzający IB  (do których należy  Wrocławskie Centrum Badań  EIT+ sp. z o.o.)

Schweizerischer Nationalfonds zur Forderung der Wissenschaftlichen Forschung (SNSF), SWITZERLAND – coordinator

 

 

 

 

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR), Projektträger, GERMANY

 

 

Sociedad para el Fomento de la Innovacion Tecnologica S.L. (Innovatec), SPAIN

 

 

 

 

Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren EV (HGF), GERMANY

 

 

 

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), THE NETHERLANDS

 

 

 

Comissao de Coordenacao e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), PORTUGAL

 

 

 

Ustav Fyzikalni Chemie J. Heyrovskeho Av Cr, v. v. i. (HIPC), CZECH REPUBLIC

 

 

 

Service Public Federal de Programmation Politique Scientifique (BELSPO), BELGIUM

 

 

 

Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), FRANCE

 

 

 

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), ITALY

 

 

 

Science Foundation Ireland (SFI), IRELAND

 

 

 

Universite de Lausanne (UNIL), SWITZERLAND

 

 

 

Wroclawskie Centrum Badan EIT+ Sp z o.o (EIT+), POLAND

Aktualności:

Aktualności z dnia 20.11.2017 r.
Pierwsze regionalne warsztaty projektu InRoad
Warsztaty zostały zorganizowane przez  Instytut Ustav Fyzikalni Chemie J. Heyrovskeho (HIPC) i odbyły się  w dniach 8-9  listopada w Liblicach k/Pragi. Głównym celem spotkania było omówienie studiów przypadków dotyczących finansowania Infrastruktur Badawczych (IB) i tworzenia planów działania, ze szczególnym uwzględnieniem roli różnych źródeł finansowania. Celem spotkania było zebranie opinii zarówno osób zarządzających IB jak i przedstawicieli instytucji finansujących. Dyskusje dotyczyły znaczenia koordynacji i zabezpieczenia finansowania w ramach krajowych procesów budowania tzw. Map drogowych infrastruktur badawczych oraz przedstawienie zaleceń dotyczących przyszłego programowania ESIF i finansowania IB w kolejnych latach po 2020 r.

Wydarzenie zostało otwarte prezentacją czeskiej mapy drogowej dużych infrastruktur. W wystąpieniu Dr. Lukáš Levák, przedstawiciel Ministerstwa Edukacji, przedstawił proces nadawania priorytetów i kryteriów wyboru infrastruktur badawczych do krajowej mapy oraz zasady ewaluacji infrastruktur, które na mapie pozostają i otrzymują dofinasowanie także na działalność operacyjną. 34 uczestników z 15 krajów UE wzięło udział w 4 panelach dyskusyjnych przy okrągłym stole, poświęconych finansowaniu infrastruktur badawczych (RI) na różnych etapach cyklu życia RI oraz aspektom rozwoju biznesplanu pod kątem oceny stabilności funkcjonowania IB.

W Polsce, podobnie jak w Czechach, głównym źródłem dofinansowania etapu budowania i wyposażenia Infrastruktur Badawczych (IB) są europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne ESIF. Natomiast krajowy wkład w przedsięwzięcia o zasięgu unijnym z mapy drogowej ESFRI jak np. ELI – Extreme Light Infrastructure, Wojskowej Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie czy European XFEL – Europejski Rentgenowski Laser na Swobodnych Elektronach w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku, finansuje MNiSW.

Był to pierwszy z serii pięciu regionalnych warsztatów, koncentrujących się na różnych kontekstach krajowych. Kolejne warsztaty regionalne odbędą się w Rzymie, 27 i 28 listopada. Następne będą w lutym (Portugalia), marcu Niemcy i w kwietniu 2018 we Wrocławskim Centrum Badań EIT+.

W przypadku pytań lub wniosków, prosimy o kontakt info@inroad.eu lub z polskim koordynatorem projektu:
Beata Lubicka
Koordynator Projektu
email:  blubicka@eitplus.pl

Aktualności z dnia 22.07.2017 r.
Trwa aktualizacja Europejskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej 2018
Europejskie Forum Strategiczne Infrastruktur Badawczych (ESFRI) po raz czwarty ogłosiło nabór projektów w ramach aktualizacji Europejskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej 2018 (EMDIB). ESFRI koordynuje inicjatywy kluczowe z punktu widzenia budowy w UE najnowocześniejszej na świecie bazy badawczej, w wielu obszarach od nauk humanistycznych i społecznych, przez środowiskowe i fizyczne, po nauki biomedyczne i e-infrastrukturę. Propozycje projektów nowych lub unowocześnienia już istniejących można składać do ESFRI do 31 sierpnia br.  link http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/aktualizacja-europejskiej-mapy-drogowej-infrastruktury-badawczej-2018.html

Aktualności z dnia 21.07.2017 r.
Wstępne wyniki konsultacji InRoad

W od maja do czerwca b.r. przeprowadzono wśród krajowych reprezentantów ESFRI  konsultacje dotyczące wspierania krajowych Infrastruktur Badawczych (IB). Pytania obejmowały obszar decyzji, mechanizmów finansowania i modeli biznesowych oraz stopień powiązania z procesami tworzenia map drogowych IB w krajach członkowskich UE i stowarzyszonych. Wstępna analiza wyników wykazała:

 • 93% respondentów posiada krajowy proces podejmowania decyzji w celu ustalenia priorytetów i / lub finansowania IB, a 85% posiada krajową mapę drogową IB.
 • Trzy główne cele dla krajowych map drogowych to: (1) uczestnictwo w finansowaniu tworzenia międzynarodowych IB, (2) określenie strategicznych priorytetów w zakresie przewidywanego finansowania, oraz (3) określenie potrzeb naukowych i istniejących luk.
 • 61% respondentów wprowadziło procedury oceny IB, a 57% respondentów posiada procedury monitorowania IB.
 • Jako trzy najistotniejsze powody współpracy międzynarodowej dla IB wymieniono: (1) strategiczne podejmowanie decyzji, (2) procedury oceny i (3) zarządzanie cyklem od projektu do zamknięcia IB. Kraje nie posiadające procesów tworzenia map drogowych IB bardziej zainteresowane są mappingiem istniejących IB zamiast zarządzaniem na poszczególnych etapach funkcjonowania IB.
 • Kraje posiadające krajową mapę działań w dziedzinie badań i rozwoju są najbardziej zainteresowane poznaniem metod strategicznego podejmowania decyzji, największe zainteresowanie współpracą wiąże się z procedurami monitorowania i oceny.

Źródła finansowania:

Szczegółowe wyniki będą stanowić podstawę regionalnych warsztatów w październiku i listopadzie 2017 oraz tworzenia kompendium analiz z przeprowadzonych konsultacji.

Trwa aktualizacja Europejskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej 2018

Europejskie Forum Strategiczne Infrastruktur Badawczych (ESFRI) po raz czwarty ogłosiło nabór projektów w ramach aktualizacji Europejskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej 2018 (EMDIB). ESFRI koordynuje inicjatywy kluczowe z punktu widzenia budowy w UE najnowocześniejszej na świecie bazy badawczej, w wielu obszarach od nauk humanistycznych i społecznych, przez środowiskowe i fizyczne, po nauki biomedyczne i e-infrastrukturę. Propozycje projektów nowych lub unowocześnienia już istniejących można składać do ESFRI do 31 sierpnia br.  link http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/aktualizacja-europejskiej-mapy-drogowej-infrastruktury-badawczej-2018.html

W przypadku pytań lub wniosków prosimy o kontakt pod adresem info@inroad.eu lub z polskim Koordynatorem Projektu:

Beata Lubicka
Koordynator Projektu
email:  beata.lubicka@eitplus.pl
tel. +48 502 396 845.

Obserwujcie nas również na: Facebooku, Twitterze lub LinkedIn.