>

Lider

„Elastyczne polimerowe ogniwa słoneczne z ulepszoną długookresową stabilnością”

Projekt finansowany w ramach  programu LIDER Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

KIEROWNIK PROJEKTU:
dr inż. Filip Granek

OKRES REALIZACJI :
01.04.2013 r. – 31.12.2016 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU:
1 200 000,00 PLN

 
 
 

Celem naukowym projektu jest opracowanie techniki wytwarzania polimerowych ogniw słonecznych o podwyższonej długookresowej stabilności, oraz zainteresowanie firm z branży fotowoltaicznej opracowywanymi w projekcie wynikami. Niska stabilność polimerowych ogniw słonecznych jest jedną z najważniejszych barier zatrzymujących szerokie stosowanie tej technologii. W niniejszym projekcie opracowane zostaną nowatorskie elastyczne organiczne ogniwa słoneczne z alternatywnymi, nisko-kosztowymi warstwami zabezpieczającymi. Nanoszenie warstw zabezpieczających na ogniwa słoneczne możliwe będzie przystosowaniu szeroko dostępnych technik drukowania. W projekcie zaplanowano również demonstrację podwyższonej stabilności opracowywanych ogniw słonecznych, oraz analizę wpływu struktury ogniwa słonecznego oraz technik jego wytwarzania na długookresową stabilność.

Wytworzone ogniwa słoneczne oraz struktury testowe zostaną poddane szczegółowej charakteryzacji. Parametry elektryczne ogniw mierzone będą bezpośrednio po ich wytworzeniu oraz podczas systematycznych badań starzeniowych. Badania procesów degradacji parametrów wytworzonych ogniw prowadzone będą zatem przy stosowaniu przyśpieszonych badań starzeniowych. Równolegle z badaniami laboratoryjnymi prowadzone będą również prace przy tworzeniu modelu kosztów produkcji polimerowych ogniw słonecznych. Model ten będzie pomocny przy analizowaniu wpływu opracowywanych nowatorskich warstw zabezpieczających na całkowity koszt ogniw fotowoltaicznych. Wytworzony model kosztów wytwarzania tych ogniw będzie również wykorzystywany przy rozmowach z firmami potencjalnie zainteresowanymi komercjalizacja wyników badan powstałych w projekcie.

Prace badawcze w projekcie podzielone zostały na 4 zadania badawcze, pokazane w schemacie PERT na poniższym rysunku:

W zadaniu badawczym numer 1 (Zad.1) opracowane zostaną warstwy barierowe syntezowane techniką zol-żel o bardzo niskiej przepuszczalności dla wody i tlenu oraz o wysokiej transparentności. Tak opracowane warstwy barierowe zastosowane zostaną w zadaniu badawczym numer 2 (Zad. 2) do wytwarzanych elastycznych polimerowych ogniw słonecznych z poprawioną stabilnością długookresową. Charakteryzacja oraz przyspieszone badania starzeniowe wytworzonych ogniw słonecznych prowadzone będą w zadaniu badawczym numer 3 (Zad. 3).  Na podstawie uzyskanych wyników, opracowana zostanie następna partia warstw barierowych(Zad.1), które zostaną zastosowane przy wytwarzaniu ogniw słonecznych (Zad.2 ), które to natomiast poddane zostaną dokładnej charakteryzacji (Zad. 3). Planuje się kilkukrotne powtórzenie takich cyklów. W końcowej fazie projektu przeprowadzone zostaną również analizy ekonomiczne kosztów procesów (Zad. 4).