>

PREL_MSZ

„Rola transporterów ksenobiotyków w odpowiedzi na efekt fotodynamiczny z udziałem pochodnych chlorofilu”
(akronim: PREL_MSZ)

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu „PRELUDIUM 10”

Wartość projektu: 150 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 150 000,00 PLN
Okres realizacji projektu: 30/11/2016 – 29/11/2019

Kierownik projektu: mgr Milena Szafraniec

Transportery ksenobiotyków należą do głównych elementów ochrony organizmów ssaków przed toksynami. Ich aktywność jest jednocześnie przyczyną niekorzystnego zjawiska oporności wielolekowej u ludzi, natomiast aktywność podobnych transporterów u mikroorganizmów związana jest z ich opornością na antybiotyki i środki przeciwgrzybowe. Bardzo istotne jest więc poznanie mechanizmów działania tych białek. Wyniki planowanych eksperymentów pozwolą na lepsze zrozumienie mechanizmów funkcjonowania transporterów z rodziny ABC, pełniących fundamentalną rolę w przyrodzie oraz wpływających na efektywność terapii farmakologicznych, w tym terapii fotodynamicznej.
Celem projektu jest ocena wpływu aktywności transporterów ksenobiotyków na efektywność terapii fotodynamicznej (PDT) opartej o wykorzystanie pochodnych chlorofilu. Cel ten realizowany będzie poprzez wielopoziomowe określenie zależności pomiędzy strukturą fotosensybilizatorów, ich rozpoznawaniem przez białka transportowe (BCRP, glikoproteina P, MRP1) oraz siłą efektu fotodynamicznego. Oddziaływania substrat-transporter i zależności struktura-aktywność analizowane będą in vitro w liniach komórkowych oraz w układzie modelowym, obejmującym izolowany transporter BCRP rekonstytuowany w liposomach. Modelowymi substratami będą pochodne chlorofili, specyficznie modyfikowane pod kątem oddziaływań z systemem transportu ksenobiotyków (STK). Realizacja projektu przyczyni się do lepszego poznania i zrozumienia mechanizmów obronnych komórek na stres wywołany obecnością fotocytotoksycznych ksenobiotyków lub metabolitów, w szczególności zaś określenia roli transporterów ksenobiotyków jako czynnika limitującego efektywność terapii fotodynamicznej i innych rodzajów terapii.