Laboratorium Analiz Chemicznych i Spektroskopowych

Laboratorium Analiz Chemicznych i Spektroskopowych składa się ze specjalistycznych pracowni oferujących szeroki wachlarz usług. Wśród nich znajduje się Pracowania Analiz Pierwiastkowych, która specjalizuje się w oznaczeniach ilościowych i jakościowych pierwiastków głównych i śladowych (zanieczyszczeń). Pracownia IR koncentruje się na spektroskopii w podczerwieni. Posiada bogate zaplecze sprzętowe, które umożliwia analizę różnego rodzaju próbek: ciał stałych, cieczy, proszków, past, tworzyw sztucznych i innych. Jej ofertę uzupełnia pracownia spektroskopii Ramana, która stanowi metodę komplementarną do analiz IR i umożliwia pozyskanie cennych informacji na temat struktury badanego materiału.

Laboratorium Analiz Chemicznych i Spektroskopowych świadczy również usługi w zakresie badań spektroskopii UV-Vis (pomiary absorbancji lub transmitancji przy zadanej długości fali, pomiary w trybie scan w zakresie od 200 do 1000 nm, badania aktywności antyoksydacyjnej roztworów).

Kontakt: zapytania@port.lukasiewicz.gov.pl 

Specjalizujemy się w oznaczeniach ilościowych i jakościowych pierwiastków głównych i śladowych (zanieczyszczeń), takich jak: Li, Na, K, Rb, Cs, Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se, Y, Zr, Nb, Mo, Ru, Rh, Pd, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Te, La, Hf, Ta, W, Re, Os, Ir, Pt, Au, Hg, Tl, Pb, Bi, B, Al, Si, P, S, Ce, Pr, Nd, U, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu.

Podejmujemy się analizy pierwiastkowej w różnych rodzajach próbek, m.in.: gleby, wody, cementu, tworzyw sztucznych, osadów, kąpieli galwanicznych, roślin, żywności, materiałów przemysłowych, próbek biologicznych i wielu innych.

Na potrzeby klienta optymalizujemy, opracowujemy i walidujemy procedury mineralizacji i analizy pierwiastkowej. Chętnie podejmujemy się analiz niestandardowych, wychodząc naprzeciw różnym potrzebom oraz realizując zlecenia zarówno od klientów przemysłowych, jak i ze środowiska naukowego.

USŁUGI

ICP-OES – Spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej:

 • wielopierwiastkowa
 • bardzo szybka
 • praca w szerokim zakresie stężeń (4-5 rzędów)
 • granice wykrywalności – pojedyncze ppb

 

FAAS – Spektrometria absorpcji atomowej ze wzbudzeniem w płomieniu:

 • jednopierwiastkowa
 • szybka dla 1 pierwiastka
 • Praca w wąskim zakresie stężeń
 • granice wykrywalności na poziomie 100 ppb

 

GFAAS – Spektrometria absorpcji atomowej ze wzbudzeniem w piecu grafitowym

 • jednopierwiastkowa
 • wolna – długi czas analiz
 • wysoka czułość
 • granice wykrywalności od 10 – 100 ppt
 • mała objętość próbki

 

SPRZĘT

Spektrometr ICP-OES – iCAP 7400 Duo (Thermo Scientific)

 • unikatowy detektor CID, pozwala uniknąć efektu „bloomingu” – rozlania sygnału na sąsiednie piksele
 • podwójna obserwacja plazmy w pozycji poziomej palnika
 • półprzewodnikowy generator mocy chłodzony wodą
 • 66 pierwiastków z limitem detekcji poniżej 1 ppb
 • zakres spektralny od 166 nm do 847 nm, rozdzielczość spektralna – 7 pm (przy 200 nm)

 

Spektrometr AAS –  iCE 3500 (Thermo Scientific)

 • dwuwiązkowy spektrometr absorpcji atomowej z dwiema komorami pomiarowymi
 • możliwość pomiarów kilkoma technikami: płomieniową – FAAS, elektrotermiczną – GFAAS
 • 50mm, ożebrowany palnik tytanowy
 • zakres spektralny: 190 – 900 nm
 • wyposażony w kamerę GFTV (kolor)
 • piec grafitowy z trzema typami korekcji tła: D2, Zeemana i kombinowana – możliwość jednoczesnej korekcji tła za pomocą lampy deuterowej i w oparciu o efekt Zeemana

Posiadamy bogate zaplecze sprzętowe, które pozwala na badanie różnego rodzaju próbek, m.in. klejów, proszków, past, pigmentów, cieczy, tworzyw sztucznych i wielu innych. Zaletą badań spektroskopowych jest to, że próbka nie ulega zniszczeniu i po pomiarze może zostać przekazana do dalszych analiz. Otrzymane widma IR pozwalają scharakteryzować badaną próbkę np. poprzez wskazanie głównych grup funkcyjnych w substancji organicznej. Widma IR związków chemicznych to swego rodzaju „odciski palców”, dlatego dysponując widmem referencyjnym jesteśmy wstanie potwierdzić tożsamość badanej próbki.

Pozostajemy otwarci na potrzeby naszych Klientów. Staramy się doradzać i proponować rozwiązania dla danego problemu technologicznego czy naukowego.

 

USŁUGI

Spektroskopia FTIR – pomiary transmisyjne i w trybie ATR:

 • potwierdzenia tożsamości dla badanych substancji organicznych w postaci ciekłej i stałej
 • pomiary IR wszelkiego rodzaju próbek wraz z opisem widma
 • wyznaczenie stopnia dopasowania uzyskanych widm IR – próbki badanej i próbki odniesienia
 • badanie powierzchni tworzyw sztucznych

 

Mikroskopia FTIR – pomiary transmisyjne i w trybie µ-ATR:

 • obrazowanie mikroskopowe metodą FT-IR
 • analiza defektów powierzchni tworzyw sztucznych metodą µ-ATR

 

SPRZĘT

Spektrometr FTIR Nicolet 6700 (Thermo Scientific):

 • przystawka do pomiarów transmisyjnych
 • przystawka do pomiarów w trybie ATR i HATR
 • przystawka do pomiarów DRIFTS

 

Mikroskop FTIR Nicolet iN10 MX (Thermo Scientific):

 • rozdzielczość przestrzenna 25 μm; detekcja próbek o rozmiarach 5 μm; pomiar w zakresie od 7600 do 450 cm-1
 • pomiary transmisyjne i odbiciowe, przystawka do pomiarów w trybie µ-ATR (kryształ germanu)
 • szybkie mapowanie powierzchni próbek (obszar 1.2 x 1.2 mm w 4.5 minuty z próbkowaniem co 25 μm)

Spektroskopia Ramana stanowi metodę komplementarną do analiz IR. Wyróżnia się jednak tym, że dostarcza bardzo wielu cennych informacji na temat struktury badanego materiału. Spektroskopia ramanowska struktur węglowych pozwala m.in. na określenie liczby warstw, stopnia naprężeń wewnętrznych a także rodzaju ułożenia warstw na sobie. Podobnie jak w przypadku badań IR analizowane próbki mogą mieć postać proszków, ciał stałych, emulsji czy cieczy, w tym roztworów wodnych. Podczas badania próbek nie dochodzi do ich zniszczenia, stąd mogą one zostać przekazane do dalszych analiz.

USŁUGI

Mikroskopia Ramana:

 • powiększenie obrazu 10x, 20x, 50x i 100x
 • badanie przy dwóch długościach: 532nm i 785 nm
 • mapowanie ramanowskie wskazanej na zdjęciu powierzchni badanej próbki
 • specjalistyczne oprogramowanie pozwala na zaawansowaną obróbkę uzyskanych danych spektralnych

SPRZĘT

Alpha300 R – Raman Imaging Microscope (WITec):

 • konfokalne obrazowanie ramanowskie o wysokiej wydajności pod względem szybkości, czułości i rozdzielczości
 • pomiary powierzchni TrueSurface
 • dwa źródła laserów 532nm i 785nm