Towards Excellence in Biobanking

We would like to invite you to a satellite session of the 2022 PORT for Health: Oncology conference’Towards Excellence in Biobanking’ session will take place online on the 28th of September 2022. We are pleased to announce our 2 key speakers:

Alison Parry-Jones, Ph.D., Operations Director of Wales Cancer Biobank and ISBER President Elect who will share her experience in directing the Welsh Cancer Biobank and share her views and knowledge regarding oncological Biobanking.
&
Olivia Fletcher, Prof., Team Leader for Functional Genetic Epidemiology and molecular biologists working on the Generations Study, the British Breast Cancer Study and many others. Olivia will share her experience of working with two large population based studies.

The meeting will also be enriched by short (10 mins) educational ‘know how’ sessions that will be delivered by staff from the King’s Health Partners Cancer Biobank, UK and the Wales Cancer Biobank, UK. We would like to welcome all medical professionals and scientists who are already part of the Polish biobanking community, as well as those who consider developing and contributing to Polish Biobanking in the future. The Satellite Session on Biobanking is organized by Łukasiewicz Research Network – PORT Polish Center for Technology Development, the seat of Polish National Node BBMRI.pl in BBMRI-ERIC research infrastructure. The session is organized in conjunction with the PORT for Health: Oncology 2022 conference https://health.port.org.pl/

Participation in the session is free of charge. The session will take place online only. Please register until before the 21st of September.

Limited number of places.

Information:

The Satellite Session on Biobanking is organized by Łukasiewicz Research Network – PORT Polish Center for Technology Development, the seat of Polish National Node BBMRI.pl in BBMRI-ERIC research infrastructure. The session is organized parallel to the PORT for Health: Oncology 2022 conference https://health.port.org.pl/.

Participation in the session is free of charge. The session will take place online only. Please register before the 21st of September. Number of seats is limited.

CET UK Time Title Speaker
10:50-11:00 9:50-10:00 Opening Biobank Łukasiewicz – PORT
11:00-11:50 10:00-10:50 Lessons learned from 18 years of Cancer Biobanking Alison Parry-Jones, Operations Director, The Wales Cancer Biobank
12:00-12:10 11:00-11:10 Managing Applications for Sample Use Lisa Spary, Applications Manager, The Wales Cancer Biobank
12:10-12:15 11:10-11:15 Questions session
12:15-12:20 11:15-11:20 Break
12:20-12:30 11:20-11:30 A day in the life of a biobank practitioner Susan Ndagire, Thoracic Advanced Practitioner,  King’s Health Partners Cancer Biobank
12:30-12:40 11:30-11:40 Implementing a virtual consent process Betsy Arefaine, Biobank Consent Co-Ordinator, King’s Health Partners Cancer Biobank
12:40-12:50 11:40-11:50 Managing change in the processing and storing of bloods Julia Stevenson, Research Technician, King’s Health Partners Cancer Biobank
12:50-13:00 11:50-12:00 Infrastructure requirements for an effective Clinical Biobank James Rosekilly, Urology Advanced Practitioner, King’s Health Partners Cancer Biobank
13:00-13:10 12:00-12:10 Questions session
13:10-13:50 12:10-12:50 The British Breast Cancer Study and the Generations Study, two very different population based studies Professor Olivia Fletcher, Team Leader, The Institute of Cancer Research
13:50-14:00 12:50-13:00 Questions session
14:00-14:05 13:00-13:05 Closing Biobank Łukasiewicz – PORT

Susan Ndagire,

Thoracic Biobank Advanced Practitioner

Betsy Arefaine

Biobank Consent Co-Ordinator

Julia Stevenson

Biobank Technician

James Rosekilly,

Urology Biobank Advanced Practitioner

Regulamin Satellite Session.

 1. Postanowienia ogólne.
  • Poniższe zasady stosuje się do uczestników sesji „Satellite Session on biobanking”, która odbędzie się w dniu 28 września 2022 roku w formie zdalnej (dalej „Sesja”). Organizatorem Sesji jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, Polska (dalej “Organizator”). Niniejszy dokument reguluje także zasady rejestracji na Sesję odbywającej się poprzez stronę internetową Sesji, określane dalej jako zasady uczestnictwa w Sesji i zasady ochrony danych osobowych.
  • Sesja odbywa się w języku angielskim.
 2. Rejestracja udziału w Sesji.
  • Rejestracji udziału w Sesji można dokonać wyłącznie poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej Sesji przed upływem terminu 21.09.2022 r.
  • Udział w Sesji jest bezpłatny. Koszty organizacji Sesji pokryte są ze środków Organizatora.
  • Potwierdzenie dokonania rejestracji wysyłane jest na adres e-mail wskazany przez uczestnika.
  • Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia rejestracji kolejnych uczestników po przekroczeniu limitu liczby uczestników wynikającego z warunków technicznych lub innych istotnych przyczyn dotyczących organizacji Sesji.
 3. Rezygnacja z udziału w Sesji.
 4. Zobowiązania Organizatora.
  • Organizator dołoży wszelkich starań, aby Sesja zorganizowana była zgodnie z najwyższymi standardami.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie Sesji.
  • Przed rozpoczęciem Sesji Organizator prześle uczestnikom informacje niezbędne do uzyskania dostępu do transmisji online Sesji.
 5. Odpowiedzialność uczestników.
  • Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem udziału w Sesji i zaakceptowania go. Zasady określone w tym dokumencie są integralną częścią formularza rejestracji do udziału w Sesji i są wiążące dla wszystkich uczestników.
  • Każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji Sesji i uczestnictwa w niej.
  • Wszystkie wystąpienia w ramach Sesji odbędą się w formie zdalnej (online). Uczestnicy są zobowiązani do zapewnienia sobie wyposażenia i łącza internetowego niezbędnego do uczestniczenia w przekazie internetowym Sesji.
 6. Bezpieczeństwo i przetwarzanie danych osobowych.
  • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) Organizator informuje, że:
   • Administratorem danych osobowych przekazywanych ŁUKASIEWICZ – PORT w ramach niniejszego postępowania (i dla celów zawarcia i wykonywania umowy w jego wyniku) jest (dane kontaktowe): Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, KRS: 0000850580; NIP:893140523; biuro@port.lukasiewicz.gov.pl („Administrator”).
   • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych („IOD”). Kontakt z IOD: iod@port.lukasiewicz.gov.pl Zapraszamy do kontaktu we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych.
   • Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane wyłącznie w celu rejestracji i udziału w Sesji (Satellite Session).
  • Dane osobowe uczestnika przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 RODO w celu komunikacji oraz transmisji online Sesji, która odbędzie się w dniu 28 września 2022 roku, a po zakończeniu realizacji ww. działań przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach.
  • Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, wnosząc skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • Podanie danych osobowych uczestnika jest dobrowolne, jednakże podanie ich jest niezbędne do rejestracji i uczestnictwa w Sesji.
  • Dane uczestników nie są przekazywane do państwa trzeciego ani udostępniane podmiotom trzecim oraz będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania.
  • Dane osobowe przetwarzane w celu organizacji Sesji nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 7. Przepisy końcowe
  • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie https://port.lukasiewicz.gov.pl/satellite-session-on-biobanking.
  • Polityka Prywatności jest dostępna na stronie Sesji https://port.lukasiewicz.gov.pl/satellite-session-on-biobanking w zakładce „Polityka prywatności”.
  • Organizator ma prawo dokonywania zmian w Regulaminie. Wszystkie zmiany zaczną obowiązywać w terminie siedmiu dni od dnia ich publikacji.

 

Regulations of Satellite Session.

 1. General provisions.
 • The following rules apply to the participants of the „Satellite Session on biobanking” session, which will be held on September 28, 2022 in remote (online) form (hereinafter the „Session”). The organizer of the Session is the Łukasiewicz Research Network – PORT Polish Center for Technology Development, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, Poland (hereinafter the „Organizer”). This document also regulates the rules of registration for a Session taking place via the Session’s website, hereinafter referred to as the rules for participation in the Session and the rules for the protection of personal data.
 • The session is conducted in English.
 1. Registration of participation in the Session.
 • Registration for participation in the Session can only be made by completing the form available on the Session website before the deadline of 09/21/2022.
 • Participation in the Session is free of charge. The costs of organizing the Session are covered by the Organizer’s funds.
 • Confirmation of registration is sent to the e-mail address provided by the participant.
 • The organizer reserves the right to terminate the registration of subsequent participants after exceeding the limit of the number of participants resulting from technical conditions or other important reasons regarding the organization of the Session.
 1. Resignation from participation in the Session.
 1. Obligations of the Organizer.
 • The Organizer will make every effort to ensure that the Session is organized in accordance with the highest standards.
 • The Organizer reserves the right to make changes to the Session program.
 • Before the start of the Session, the Organizer will send participants the information necessary to access the Session’s online broadcast.
 1. Responsibility of the participants.
 • Participants are required to read and accept the rules of participation in the Session. The rules set out in this document are an integral part of the registration form to participate in the Session and are binding on all participants. By sending the registration form, the participant accepts the Regulations.
 • Each participant agrees to the processing of personal data for the purposes of organizing and participating in the Session.
 • All presentations during the Session will be held remotely (online). Participants are required to provide themselves with the equipment and internet connection necessary to participate in the Internet transmission of the Session.
 1. Security and processing of personal data
 • In accordance with art. 13 sec. 1 and 2 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46 / EC (the so-called general data protection regulation) („GDPR”), the organizer informs that:

– The administrator of personal data provided to ŁUKASIEWICZ – PORT as part of this procedure (and for the purposes of concluding and performing the contract as a result thereof) is (contact details): Network Research Łukasiewicz – PORT Polish Center for Technology Development with its seat in Wrocław, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, KRS: 0000850580; NIP: 893140523; biuro@port.lukasiewicz.gov.pl („Administrator”).

– The administrator has appointed the Data Protection Officer („DPO”). Contact with the DPO: iod@port.lukasiewicz.gov.pl Please contact us in all matters relating to the processing of your data.

– The Participant’s personal data will be processed solely for the purpose of registering and participating in the Session.

 • The participant’s personal data will be processed on the basis of art. 6 sec. 1 GDPR for the purpose of communication and online transmission of the Session, which will take place on September 28, 2022, and after the completion of the above-mentioned activities will be stored for the purpose of compulsory archiving of documentation for the time specified in separate regulations.
 • The participant has the right to access his data, the right to request rectification, deletion or limitation of processing, data transfer and objecting to data processing. The participant has the right to withdraw consent to the processing of data at any time by submitting a complaint to the President of the Office for Personal Data Protection (to the address of the Office for Personal Data Protection, ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw). Withdrawal of consent does not affect the lawfulness of the processing which was carried out on the basis of consent before its withdrawal.
 • Providing the participant’s personal data is voluntary, however, providing them is necessary for registration and participation in the Session.
 • The data of participants are not transferred to a third country or made available to third parties and will be kept for the time necessary to achieve the purposes of processing.
 • Personal data processed for the purpose of organizing the Session are not subject to automated decision making, including profiling.
 1. Final provisions

 

Please contact us via email:

konferencja@port.lukasiewicz.gov.pl