EIT InnoEnergy

Od 1 maja 2022 roku Łukasiewicz – PORT należy do EIT InnoEnergy. EIT InnoEnergy to przedsięwzięcie Europejskiego Instytutu Technologicznego, którego celem jest przyspieszenie innowacji w zakresie zrównoważonej energii oraz inwestowanie w projekty zmierzające do transformacji energetycznej.

EIT InnoEnergy | The world's biggest portfolio

Zgodnie ze strategiczną wizją Komisji Europejskiej – „Czysta planeta dla wszystkich” – ​​ przejście do neutralności klimatycznej przekształci sektory energii i mobilności w nadchodzących dziesięcioleciach, sprawiając, że będą one coraz bardziej ze sobą powiązane. Nie do przecenienia jest akceptacja społeczna i zaangażowanie obywateli, aby świadomie decydować, w jaki sposób konsumujemy i oszczędzamy energię oraz jaki wpływ na jej zużycie wywiera jednostka. Takie podejście ostatecznie prowadzi do zmian w przepisach i przyjęcia bardziej zrównoważonych i akceptowalnych rozwiązań w transformacji energetycznej. W ciągu ostatnich 10 lat EIT InnoEnergy stworzyło największy innowacyjny ekosystem energetyki zrównoważonej na świecie! EIT InnoEnergy to zaufany ekosystem innowacji z szerokim portfolio nowatorskich projektów.

W ramach tego przedsięwzięcia Łukasiewicz – PORT będzie zaangażowany w przygotowanie technologii w dwóch obszarach tematycznych:

  • Zrównoważona, bezpieczna i konkurencyjna dostawa energii: odnawialne źródła energii (OZE), systemy i sieci energetyczne, magazynowanie energii, wychwyt i składowanie CO2
  • Efektywne, zrównoważone i dostępne dla każdego wykorzystanie energii: zwiększona efektywność energetyczna budynków i przemysłu, renowacje, zmiany w procesach przemysłowych, inteligentne rozwiązania

Potencjał Łukasiewicz – PORT pozwoli na:

  1. Rozbudowanie oferty usługowo-pomiarowej dotyczącej opracowania rozwiązań dla przemysłu technologii fotonicznych, energetycznych oraz pomiarowych.
    • Prace badawcze planowane do wykonywania w pomieszczeniach typu clean room będą dotyczyły pomiarów związanych z rozwojem materiałów dla technologii fotonicznych z wykorzystaniem metali ziem rzadkich (lantanowce i związki metali przejściowych).
    • Przykładem są związki CIGS oraz alternatywne materiały absorberów fotowoltaicznych, niezawierających związków toksycznych ani surowców krytycznych, jednocześnie opartych na związkach miedzi.
    • Cienkowarstwowe ogniwa fotowoltaiczne oparte na związkach miedzi znacząco obniżą koszty wytwarzania modułów fotowoltaicznych.
  2. Opracowanie nowych produktów wykorzystujących surowce dla rozwiązań energetycznych takich jak ogniwa słoneczne (badania z wykorzystaniem perowskitów) i baterie (z wykorzystaniem związków litu, magnezu, grafitu).
EIT InnoEnergy | European Battery Alliance

Szczególną szansą dla rozwoju niszy technologicznej w Łukasiewicz – PORT, w ramach współpracy w przedsięwzięciu stowarzyszonym z EIT InnoEnergy, jest aktywne zaangażowanie w tworzenie konkurencyjnego modelu baterii dla przemysłu w Europie do 2025 r. Jej wartość rynkowa przekroczy 250 mld € rocznie.