>

ANEURYSENS

loga ue

„ANEURYSENS-innowacyjny mikroczujnik do diagnostyki i monitoringu ryzyka tętniaków aorty brzusznej”
(akronim: ANEURYSENS)

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020
IV OŚ PRIORYTETOWA PO IR: ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO
DZIAŁANIE 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe
PODDZIAŁANIE 4.1.4: „Projekty aplikacyjne”

Wartość projektu: 4 757 765,22 PLN (w tym 421 185,96 PLN wkładu własnego)
Wartość dofinansowania: 1 497 045,42 PLN
Okres realizacji projektu: 1/09/2017 – 29/02/2020

Kierownik projektu: dr Elżbieta Maria Piątkowska
Konsorcjum realizujące projekt:

  1. Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.– Lider Konsorcjum
  2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Ośrodek Badawczo Rozwojowy
  3. SensDX sp. z o. o.
  4. Pro Science Polska sp. z o. o.

Wyniki badań epidemiologicznych dowodzą, że TAB (tętniak aorty brzusznej) jest coraz poważniejszym problemem medycznym w starzejących się społeczeństwach. Ponieważ etiologia TAB jest wciąż nieznana a choroba przebiega bezobjawowo utrudnia to ocenę ryzyka perforacji tętniaków. Dlatego celem naszego projektu jest opracowanie mikroczujnika do wykrycia tętniaków aorty brzusznej (TAB) zagrażających życiu pacjenta, opierającego się na identyfikacji endogennych peptydów i glikopeptydów charakterystycznych dla rozwijającego się tętniaka. Plan zadań obejmuje połączenie technik izolacji i analizy MS endogennych glikopeptydów oraz produkcji białek rekombinowanych w laboratoriach WCB EIT+ oraz syntetycznych peptydów i mikroczujnika, który skonstruuje firma SensDX sp. z o. o.. W rezultacie zostanie opracowany panel biomarkerów dla TAB w tym markerów prognostycznych związanych z rozwojem i ryzykiem pęknięcia TAB. Biomarkery będą identyfikowane za pomocą mikroczujnika zbudowanego z elektrod diamentowych i złotych wyposażonego w przeciwciała oraz syntetyczne peptydy wykrywające specyficzne produkty proteolizy komórek nadmiernie rozrastającej się ściany tętnicy. Test do wykrywania TBA będzie wdrożony do własnej działalności firmy SensDX sp. z o. o. w oparciu o zakup licencji na przeciwciała do WCB EIT+.