>

Badanie sygnałów dla endocytozy AChR podjednostek beta i delta dla prawidłowego działania układu nerwowo-mięśniowego

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
w ramach konkursu „Solidarni z naukowcami”.

Nr projektu: SzN/I/Endo-beta-delta/01/2022
Wartość projektu: 250.000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 250.000,00 PLN
Okres realizacji projektu: 01.02.2022 – 31.07.2023

Kierownik projektu: dr hab. Tomasz Prószyński

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania złącza nerwowo-mięśniowego receptory dla acetylocholiny AChR muszą być utrzymywane w dużym skupieniu na maszynerii postsynaptycznej. Zanik receptorów na synapsie jest obserwowany w wielu nieuleczalnych schorzeniach układu nerwowo-mięśniowego zarówno o podłożu genetycznym, jak i autoimmunologicznym. Zakłada się, że zanik receptorów na synapsach następuje na drodze endocytozy, lecz jak ten proces jest regulowany na poziomie molekularnym jest praktycznie nie znane. Używając narzędzi bioinformatycznych, nasz zespół zidentyfikował krótkie sekwencje aminokwasów w podjednostkach beta i delta AChR, które prawdopodobnie odpowiadają za wiązanie się do kompleksu białkowego AP2 łączącego białka błonowe z klatryną, umożliwiając ich internalizację.

Celem projektu jest zbadanie, czy nowo zidentyfikowane sekwencje z podjednostkach beta i delta faktycznie wiążą się do kompleksu AP2 i regulują endocytozę receptorów AChR na synapsach. Nasze badania stanowić będą fundamentalny wkład w zrozumienie organizacji synaps nerwowo-mięśniowych oraz mogą posłużyć do opracowania nowych strategii terapeutycznych mogących np. celować w zahamowanie endocytozy receptorów AChR wielu chorób układu nerwowo-mięśniowego, na które obecnie nie ma skutecznej terapii.