>

BBMRI.PL

„Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC”
(akronim: BBMRI.PL)

Wartość projektu: 39 549 517,00 PLN
Wartość dofinansowania: 39 549 517,00 PLN
Okres realizacji projektu: 27/01/2017 – 31/12/2021

Kierownik projektu: dr n. med. Łukasz Kozera
Konsorcjum realizujące projekt:

  1. Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum
  2. Gdański Uniwersytet Medyczny
  3. Uniwersytet Łódzki
  4. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  5. Warszawski Uniwersytet Medyczny
  6. Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  7. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne

Biobank jest miejscem, gdzie zarówno pacjenci szpitali cierpiący na konkretne jednostki chorobowe, jak i osoby zdrowe, które zamieszkują na danym terenie, mogą oddać materiał biologiczny do badań naukowych. Najczęściej są to próbki krwi, z których następnie izoluje się DNA, RNA, surowicę i osocze, czy komórki jednojądrzaste. Wszystko po to, aby zgromadzić jak największą pulę materiału biologicznego, która w przyszłości będzie wykorzystana przez naukowców prowadzących badania nad nowymi biomarkerami schorzeń rzadkich, bądź chorób cywilizacyjnych. Im większa ilość zgromadzonego w biobanku materiału biologicznego, tym lepsza jakość prowadzonych badań naukowych.
Mając na uwadze intensywny rozwój instytucji gromadzących materiał biologiczny w Europie Zachodniej, podjęto decyzję o stworzeniu podobnych struktur w Polsce. Utworzono konsorcjum siedmiu krajowych instytucji zajmujących się gromadzeniem i przechowywaniem materiału biologicznego odpowiedzialne za realizację projektu BBMRI.pl. Celem projektu jest stworzenie sieci działających w Polsce biobanków i biorepozytoriów i przyłączenie jej do Europejskiej Sieci Biobanków BBMRI-ERIC, wypracowanie standardów dotyczących jakości i wdrożenie wspólnego systemu jej kontroli, wdrożenie spójnych rozwiązań IT, opracowanie rekomendacji bioetycznych i prawnych dotyczących gromadzenia ludzkiego materiału biologicznego i wykorzystywania go do badań.
Członkami konsorcjum są osoby posiadające doświadczenie w każdym z aspektów nauki (począwszy od pozyskiwania środków na finansowanie, poprzez ich rozliczanie, prowadzenie badań naukowych, wdrażanie ich wyników przy zachowaniu zasad etycznych, przepisów prawnych oraz standardów jakościowych). Krajowa sieć ma przygotować polskie biobanki do pracy w ramach europejskiej sieci biobanków BBMRI-ERIC. Publikacja katalogów próbek na poziomie europejskiej struktury, lepsza organizacja polskich placówek biobankujących na poziomie jakościowym oraz informatycznym ma służyć nawiązywaniu współpracy wieloośrodkowej między zespołami naukowymi i klinicznymi z terenu całej Europy.

Główne cele projektu:
Zadanie 1. Zidentyfikowanie i charakterystyka podmiotów zainteresowanych wejściem do polskiej sieci biobanków.
Zadanie 2. Wprowadzenie spójnych rozwiązań w zakresie IT.
Zadanie 3. Wyznaczenie standardów biobankowania materiału biologicznego do celów naukowych; wcielenie wspólnych rozwiązań.
Zadanie 4. Utworzenie Krajowego Ośrodka Wiodącego w zakresie biobankowania.
Zadanie 5. Wprowadzenie jednolitego system kontroli jakości wszystkich etapów funkcjonowania krajowych biobanków.
Zadanie 6. Analiza aspektów etycznych, prawnych i społecznych biobankowania ludzkiego materiału biologicznego w Polsce.

Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego