>

BIOPATENT

Celem projektu jest uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej poprzez przygotowanie zgłoszeń patentowych w procedurze międzynarodowej PCT (cztery zgłoszenia patentowe).

KIEROWNIK PROJEKTU:
dr Katarzyna Pala

OKRES REALIZACJI :
do końca 2014  r.

WARTOŚĆ PROJEKTU:
1 002 069,00 PLN

Istnieje duża potrzeba dostarczania własności intelektualnej do firm zajmujących się działalnością innowacyjną w zakresie biotechnologii, farmacji i diagnostyki. W obecnych warunkach ekonomicznych oraz zmianach w przemyśle związanych ze zmniejszeniem nakładów na działania B+R (badań i rozwoju) i poszukiwaniem rozwiązań gotowych to jest takich, które znajdują się w fazie ograniczonego ryzyka. Realizacja projektu zwiększa szanse rozwoju przemysłowego w obrębie nisz technologicznych: farmaceutycznej, biotechnologicznej, diagnostycznej. Powyższe obszary rynku znajdują się w Polsce w fazie rozwojowej, a rynek ten, ze względu na postęp technologiczny jest bardzo chłonny i wymaga stałego tworzenia i ciągłego dostarczania wytworzonej poza przedsiębiorstwem własności intelektualnej. Istnieje naturalna równowaga popytu i podaży własności intelektualnej w branży farmaceutycznej, biotechnologicznej i diagnostycznej.

W Polsce istnieje duże zapotrzebowanie na dostarczanie nowoczesnych formulacji leków służących leczeniu chorób nowotworowych. Wśród przedstawicieli przemysłu biotechnologicznego i farmaceutycznego odbiorcami rozwiązań w zakresie liposomalnych formulacji epirubicyny ale także technik nanoenkapsułowania substancji aktywnych mogą być duże firmy jak i małe i średnie przedsiębiorstwa.

Albumina bydlęca produkowana jest przez kilka firm min. EURx oraz POCH. Jednak albuminy będące produktami ww firm nie charakteryzują się stopniem oczyszczenia zbliżonym do tego, który uzyskiwany jest w efekcie zastosowania wynalazku, dlatego też istnieje potrzeba zwiększenia czystości i polepszenia metod otrzymywania tego białka. Końcowym odbiorcą technologii w tym zakresie mogą być duże firmy odczynnikowe takie jak Sigma Aldrich ale także rynek diagnostyki nowotworowej w Polsce, która znajduje się w fazie rozwoju. Tutaj również małe firmy technologiczne (np. ReadGene) mają kluczowe znaczenie w transferze technologii odznaczających się wysokim ryzykiem inwestycyjnym na rzecz dużych podmiotów takich jak Roche Diagnostics.

Opisane powyżej wynalazki mają szansę wejść na rynek tylko jeśli zostaną objęte ochrona patentową. W dobie globalizacji polskie zgłoszenia już nie wystarczają wobec czego niezbędna jest międzynarodowa ochrona, szczególnie wynalazków z branży farmaceutycznej i biotechnologicznej.

LIPOSOMOWY NOŚNIK LEKU PRZECIWNOWOTWOROWEGO

Liposomy to mikroskopijne, kuliste struktury zbudowane z podwójnej warstwy lipidowej. Przyjmują formę jednowarstwowych lub wielowarstwowych pęcherzyków, w których można zamykać różne substancje chemiczne. Liposomy znajdują zastosowanie w przemyśle kosmetycznym i medycynie jako nośniki związków aktywnych, w tym leków przeciwnowotworowych.

Zastosowanie takiej formy leku przynosi wiele korzyści. Pozwala na dystrybucję zarówno związków hydrofilowych oraz hydrofobowych, ukierunkowuje dostarczanie farmaceutyków do miejsc docelowych, zmniejsza ich toksyczność oraz chroni przed szybką biodegradacją a poprzez długie i stopniowe uwalnianie leku wydłuża jego czas działania.

Pomimo wielu znanych metod otrzymywania liposomów w dalszym ciągu prowadzi się intensywne badania nad opracowaniem technik pozwalających na zamknięcie jak największej ilość leku w jak najmniejszej objętości liposomu, uzyskując jednocześnie nietoksyczne preparaty o wysokiej trwałości.

Zespół Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ opracował liposomowy preparat zawierający antynowotworową substancję czynną oraz sposób jego wytwarzania. Wynaleziona metoda pozwala na wysokowydajne zamykanie leku i otrzymywanie stabilnego preparatu liposomowego, który może znaleźć zastosowanie w terapii przeciwnowotworowej.

Wynalazek objęty jest projektem: „Międzynarodowa ochrona wynalazków w obszarze biotechnologii, wspierających wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorstw” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1, Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R. Numer umowy: UDA-POIG.01.03.02-02-139/11-00.

MICELA POLIMEROWA – NOŚNIK SUBSTANCJI AKTYWNYCH

Obecnie jednym z głównych celów nowoczesnej technologii farmaceutycznej jest udoskonalenie znanych terapii i opracowanie nowych form stosowanych leków, tak aby zwiększyć ich efektywność terapeutyczną oraz zminimalizować skutki uboczne poprzez bezpośrednie dostarczenie ich do określonego miejsca działania.

Przykładem struktur mogących pełnić rolę nośników substancji czynnych są micele polimerowe. Są to kuliste struktury zbudowane z hydrofilowej otoczki i hydrofobowego rdzenia we wnętrzu którego zamykane są substancje aktywne. Zastosowanie miceli pozwala na ukierunkowany transport leku do zmienionej chorobowo tkanki, kontrolowane uwalnianie leku, poprawę jego biodostępności, zmniejszenie toksyczności.

Zespół Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ opracował nowe nośniki typu micel polimerowych zawierające substancje aktywne i sposób ich wytwarzania. Opisana metoda pozwala na otrzymanie wysoce stabilnych nanonośników możliwych do zastosowania jako nowoczesne systemy dostarczania substancji terapeutycznych, w tym jako nośniki dla leków przeciwnowotworowych.

Wynalazek objęty jest projektem: „Międzynarodowa ochrona wynalazków w obszarze biotechnologii, wspierających wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorstw” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1, Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R. Numer umowy: UDA-POIG.01.03.02-02-139/11-00.

ULTRA – CZYSTA ALBUMINA

Surowicza albumina wołowa (BSA) jest białkiem powszechnie stosowanym w biochemii i biologii molekularnej. Jest ona również dostępna handlowo. Jej cena jest stosunkowo niska, jednak czystość do wielu zastosowań nie jest zadowalająca. W przypadku badań podstawowych, gdzie albumina wykorzystywana jest głównie jako białko modelowe, stopień czystości komercyjnie dostępnej albuminy jest wystarczający. Wyższa czystość niezbędna jest natomiast do innych zastosowań. Albumina pozbawiona zanieczyszczeń (w tym zanieczyszczeń cukrowych) jest wymagana między innymi w badaniach wykrywania białek, jonów metali, do konstruowania szczepionek, wytwarzania selektywnych przeciwciał czy jako nośnik substancji czynnych w leczeniu chorób zapalnych lub nowotworowych.

Dotychczas, pomimo dużego zapotrzebowania na albuminę wysokiej jakości, brakuje szybkich i wydajnych metod jej oczyszczania.

Zespół Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ opracował prosty sposób uzyskiwania, oczyszczania i identyfikacji ultra-czystej surowiczej albuminy wołowej z preparatów dostępnych komercyjnie. Zastosowanie opracowanej metody pozwoli na wprowadzenie na rynek wyższej jakości albuminy oraz na weryfikację czystości dostępnego handlowo produktu.

Wynalazek objęty jest projektem: „Międzynarodowa ochrona wynalazków w obszarze biotechnologii, wspierających wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorstw” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1, Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R. Numer umowy: UDA-POIG.01.03.02-02-139/11-00.

METODA DIAGNOSTYKI RAKA TARCZYCY

Nowotwór tarczycy to jeden z najczęstszych nowotworów układu endokrynnego. Wyróżnia się kilka rodzajów nowotworów gruczołu tarczycowego. W większości są to zmiany łagodne zwane gruczolakami, rzadziej występują formy złośliwe – gruczolakoraki.

Pomimo znacznego rozwoju metod diagnostycznych oraz powszechnego występowania nowotworów tarczycy nadal istnieją ogromne trudności w odróżnieniu postaci guzów łagodnych od złośliwych. Obecnie różnicowanie nowotworów tarczycy złośliwych od łagodnych wykonywane jest głównie na preparacie pooperacyjnym, natomiast określenie ich charakteru poprzez aspiracyjną biopsję cienkoigłową w większości przypadków jest niemożliwe. Trwają zatem intensywne poszukiwania nowych technik diagnostycznych pozwalających na trafne przedoperacyjne rozpoznanie zmian nowotworowych i tym samym zmniejszenie liczby niepotrzebnych operacji usunięcia gruczołów tarczycowych.

Zespół Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ opracował sposób oraz zestaw do różnicowania zmian nowotworowych tarczycy pozwalający na odróżnienie zmian złośliwych od łagodnych. Opracowana metoda polega na immunohistochemicznym pomiarze ilości białka jako markera diagnostycznego.

Zastosowanie opisanej metody uzupełni stosowane dotychczas techniki diagnostyczne tarczycy i pozwoli na rozróżnienie zmian nowotworowych złośliwych od łagodnych.

Wynalazek objęty jest projektem: „Międzynarodowa ochrona wynalazków w obszarze biotechnologii, wspierających wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorstw” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1, Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R. Numer umowy: UDA-POIG.01.03.02-02-139/11-00.

2019 :

 • Czysta albumina oraz sposób jej otrzymywania i detekcji
 • Liposomowy preparat zawierający przeciwnowotworową substancję aktywną, sposób jego wytwarzania i zawierająca go kompozycja farmaceutyczna
 • Micela polimerowa, sposób jej wytwarzania i zastosowanie
 • Sposób różnicowania zmian nowotworowych tarczycy, zestaw do realizacji sposobu oraz zastosowanie metalotioneiny (MT) do różnicowania zmian nowotworowych tarczycy

2018 :

 • Czysta albumina oraz sposób jej otrzymywania i detekcji
 • Liposomowy preparat zawierający przeciwnowotworową substancję aktywną, sposób jego wytwarzania i zawierająca go kompozycja farmaceutyczna
 • Micela polimerowa, sposób jej wytwarzania i zastosowanie
 • Sposób różnicowania zmian nowotworowych tarczycy, zestaw do realizacji sposobu oraz zastosowanie metalotioneiny (MT) do różnicowania zmian nowotworowych tarczycy

2017 :

 • Czysta albumina oraz sposób jej otrzymywania i detekcji
 • Liposomowy preparat zawierający przeciwnowotworową substancję aktywną, sposób jego wytwarzania i zawierająca go kompozycja farmaceutyczna
 • Micela polimerowa, sposób jej wytwarzania i zastosowanie
 • Sposób różnicowania zmian nowotworowych tarczycy, zestaw do realizacji sposobu oraz zastosowanie metalotioneiny (MT) do różnicowania zmian nowotworowych tarczycy

2016 :

 • Czysta albumina oraz sposób jej otrzymywania i detekcji
 • Liposomowy preparat zawierający przeciwnowotworową substancję aktywną, sposób jego wytwarzania i zawierająca go kompozycja farmaceutyczna
 • Micela polimerowa, sposób jej wytwarzania i zastosowanie
 • Sposób różnicowania zmian nowotworowych tarczycy, zestaw do realizacji sposobu oraz zastosowanie metalotioneiny (MT) do różnicowania zmian nowotworowych tarczycy