>

H2Sense

„Systemy laserowej detekcji siarkowodoru dla zastosowań w przemyśle wydobywczym”(akronim: H2SENS)

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu „Lider V”

Wartość projektu: 1 012 496,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 012 496,00 PLN
Okres realizacji projektu: 01/01/2015 – 30/09/2018

Kierownik projektu: dr inż. Michał Nikodem

Techniki laserowe w detekcji śladowych stężeń gazów są interesującą alternatywą dla metod stosowanych głównie w laboratoriach, np. spektrometrii mas czy chromatografii gazowej. W ramach projektu prowadzone są prace, których celem jest zbadanie możliwości wykorzystania metod laserowych do detekcji stężenia siarkowodoru.
Siarkowodór jest bezbarwnym, wybuchowym i niezwykle toksycznym związkiem, który występuję m.in. w pobliżu wulkanów i źródeł termalnych. Źródła antropogeniczne to m.in. rafinerie, systemy kanalizacji czy duże farmy przemysłowe (np. trzody chlewnej). Na Dolnym Śląsku siarkowodór występuje także w kopalniach miedzi.
W ramach projektu planujemy:

  • scharakteryzować rejony spektralne, które umożliwiają optyczną detekcję siarkowodoru (w tym m.in. zbadać potencjalne interferencje od innych związków, np. metanu lub dwutlenku węgla);
  • zbudować i zademonstrować układ do zdalnej detekcji siarkowodoru;
  • skonstruować system do punktowej detekcji siarkowodoru z wykorzystaniem komórki przejść wielokrotnych;
  • opracować metodę kalibracji zbudowanego czujnika w czasie rzeczywistym;
  • przetestować budowane układy w warunkach rzeczywistych lub zbliżonych do rzeczywistych.