>

HDMULTI

Logo Narodowego Centrum Nauki

„Identyfikacje nowych modulatorów choroby Huntingtona: interakcje neuro-glejowe
w wielowymiarowym modelu komórkowym wyprowadzonym od pacjentów” 

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu „SONATA BIS-11”

(akronim projektu: HDMULTI)

Nr projektu:2021/42/E/NZ3/00439
Wartość projektu: 3 185 664,00 PLN
Wartość dofinansowania: 3 185 664,00 PLN 
Okres realizacji projektu: 03/10/2022 – 02/10/2026
Kierownik projektu: dr Agnieszka Marta Krzyżosiak

Projekt realizowany w przez:

  1. Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

Celem naukowym projektu badawczego jest lepsze zrozumienie mechanizmów molekularnych leżących u podstaw patologii Huntingtona zarówno w neuronach, jak i astrocytach. Projekt może przyczynić się do odkrycia czynników o potencjale terapeutycznym w chorobie Huntingtona, jak również w innych chorobach neurodegeneracyjnych.

Zespół pod kierownictwem dr Agnieszki Marty Krzyżosiak zbada wpływ manipulacji wybranych genów, zaangażowanych w kontrolę jakości białek, korelujących z patologią Huntingtona w celu identyfikacji nowych, skutecznych modulatorów patologii Huntingtona. Następnie zbada znaczenie wybranych genów w kontekście interakcji neuroglejowych w mieszanych kulturach 3D oraz in vivo.

Info dot. promocji projektu:

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2021/42/E/NZ3/00439

„Aparatura naukowo-badawcza i inne urządzenia sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2021/42/E/NZ3/00439”+ logo NCN

§5 ust. 5 umowy o dofinansowanie:

Publikacja/praca powstała w wyniku realizacji projektu badawczego o nr 2021/42/E/NZ3/00439” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki

Ponadto Kierownik projektu zobowiązuje się do umieszczenia na AAM adnotacji o następującej treści: „This research was funded in whole or in part by [Funder] [Grant number]. For the purpose of Open Access, the author has applied a CC-BY public copyright licence to any Author Accepted Manuscript (AAM) version arising from this submission.”

Zapis w umowach zakupowych/cywilnoprawnych/innych:

Niniejsza umowa jest finansowana z projektu pn. „Identyfikacje nowych modulatorów choroby Huntingtona: interakcje neuro-glejowe w wielowymiarowym modelu komórkowym wyprowadzonym od pacjentów” realizowanego na podstawie umowy nr UMO-2021/42/E/NZ3/00439 zawartej w dniu 03.10.2022 r., w ramach Programu SONATA BIS-11 finansowanego ze środków publicznych przez Narodowe Centrum Nauki.