>

InterTech

NAWA | Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej | Projekt InterTech

„Wdrożenie współpracy międzynarodowej w zakresie rozwoju
innowacyjnych technologii i praktyk komercjalizacyjnych”
(akronim projektu: InterTech)

Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Partnerstwa Strategiczne.

Nr projektu: BPI/PST/2021/1/00060/U/00001
Wartość projektu: 1 660 620,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 660 620,00 PLN
Okres realizacji projektu: 2022/07/01 – 2024/06/30
Kierownik projektu po stronie PORT: dr inż. Katarzyna Kowal

Celem projektu jest nawiązanie przez Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii (SBŁ – PORT) współpracy międzynarodowej w ramach partnerstwa z Politechniką w Eindhoven (TUE) oraz europejskim akceleratorem jak np.: High Tech XL (HTXL). Wynikiem czego będzie komplementarna wymiana doświadczeń pomiędzy naukowcami oraz europejskimi inwestorami. Pozwoli to na poszerzenie wiedzy naukowców z zakresu komercjalizacji oraz biznesowego podejścia do tworzonych technologii. W związku z powyższym głównym celem projektu jest stworzenie międzynarodowego partnerstwa, które w świadomy sposób będzie kreować wiedzę i rozwijać nowe technologie na potrzeby rynku europejskiego.

Współpraca przełoży się na wzmocnienie pozycji SBŁ – PORT jako ośrodka naukowego współpracującego z biznesem, czego rezultatem będą nowe technologie odpowiadające potrzebom rynku międzynarodowego. Cele i rezultaty projektu osiągnięte będą przez staż kadry naukowej oraz osób zajmujących się ochroną własności intelektualnej i komercjalizacją w każdej z jednostek. Podczas stażu udoskonalona zostanie opracowana w SBŁ – PORT technologia wytwarzania powłok antyoblodzeniowych, a współpraca z akceleratorem pozwoli dotrzeć do europejskich inwestorów i potencjalnych klientów. Długofalowe korzyści wynikające z realizacji projektu to wzrost doświadczenia kadry naukowej oraz poszerzenie kontaktów biznesowych i współpracy międzynarodowej prowadzącej do komercjalizacji Polskich technologii na rynku europejskim.