>

Klastery

„Projektowanie i otrzymywanie heterometalicznych klastrów molekularnych. Badania ich właściwości katalitycznych i transformacji do nowych nanomateriałów”

(akronim projektu: Klastery)

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu „OPUS 15”

Wartość projektu: 1 462 800, 00 PLN
Okres realizacji projektu: 21/03/2019 – 20/03/2022

Kierownik projektu: prof. dr hab. Piotr Ludwik Sobota

Projekt obejmuje opracowanie nowych oryginalnych metod syntetycznych nowej generacji polimetalicznych unikatowych klasterów molekularnych zbudowanych zarówno z pierwiastków grup głównych jak i metali przejściowych i lantanowców posiadających różnorodne centra aktywne i zawierające funkcjonalizowane ligandy alkoholanowe oraz ich pochodne.

Związki te poddane zostaną wszechstronnym badaniom fizykochemicznym w celu wyjaśnienia ich budowy i właściwości oraz zbadane zostaną ich właściwości katalityczne, luminescencyjne i magnetyczne. Otrzymane heterometaliczne związki poddane zostaną przekształceniom do określonych nanomateriałów posiadających oryginalne indywidualne właściwości i będą mogły znaleźć szerokie zastosowanie w nowoczesnych technologiach przemysłowych jako materiały magnetyczne, efektywne katalizatory, luminofory i inne.