Trzeci konkurs WIB ogłoszony

380 milionów złotych dla polskiej biotechnologii medycznej. 10 lipca 2023 r. ogłoszony został trzeci konkurs Wirtualnego Instytutu Badawczego, którego celem jest finansowanie innowacyjnych projektów badawczych o dużym potencjale komercjalizacyjnym.

Trzeci konkurs Wirtualnego Instytutu Badawczego (WIB) został ogłoszony 10 lipca 2023 r. W dwóch pierwszych konkursach WIB o finansowanie badań mogły ubiegać się zespoły naukowe specjalizujące się w biotechnologii medycznej z zastosowaniami w onkologii. W trzecim konkursie obszar ten został rozszerzony, dzięki czemu możliwość zgłoszenia aplikacji mają naukowcy reprezentujący wszystkie obszary biotechnologii medycznej z zastosowaniami terapeutycznymi. Podmiotem Zarządzającym programem WIB, który odpowiada za organizację i przeprowadzenie konkursów, jest Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z Wrocławia.

Trzeci konkurs WIB rozpocznie się od działań informacyjnych i doradczych. Kulminacją konkursu będzie nabór wniosków, który zaplanowany jest w dniach 2-13 października 2023 r.

Proces wyłaniania zespołów, które otrzymają finansowanie projektów, składa się z kilku etapów. Zgłoszone wnioski w pierwszej kolejności zostaną poddane ocenie formalnej, a następnie merytorycznej w oparciu o kryteria naukowe i gospodarczo-społeczne. Tej drugiej dokona panel międzynarodowych ekspertów złożony ze specjalistów zarówno w dziedzinie biotechnologii, jak i komercjalizacji. Ostatnim krokiem będzie podpisanie umowy o finansowanie z zespołem badawczym, który otrzyma rekomendację do finansowania.

Środki przyznawane w ramach konkursu WIB będą przeznaczone na finansowanie zespołów prowadzących działalność naukową w obszarze biotechnologii medycznej, a także na komercjalizację wyników ich pracy lub związanego z tymi wynikami know-how. Program daje możliwość sfinansowania do 100% kosztów realizacji zadań badawczych, a także oferuje członkom zespołów i ich instytucjom znaczące udziały w przyszłych przychodach z komercjalizacji rezultatów badań. Ponadto Łukasiewicz – PORT, jako Podmiot Zarządzający Programem WIB, będzie koordynował działania zmierzające do ochrony wypracowanej własności intelektualnej oraz odpowiadał za jej późniejszą komercjalizację, przejmując na siebie prowadzenie kosztownych, czasochłonnych i skomplikowanych procedur.

Ogłoszenie, jak również wszystkie dokumenty związane z konkursem, dostępne są na stronie internetowej programu WIB.