>

FiBioMed

„Opracowanie i przetestowanie innowacyjnej technologii wytwarzania specyficznych przeciwciał oraz urządzenia do szybkiej diagnostyki wirusów, w tym SARS-CoV-2, możliwej do wdrożenia w obszarze diagnostyki, terapii i prewencji w stanach zagrożenia epidemiologicznego”

 (akronim projektu: FiBioMed)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 5/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka – Koronawirusy

Nr projektu: POIR.01.01.01-00-1188/20

Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Wartość projektu: 12 327 736,88 PLN,  po stronie PORT 1 284 734, 38 PLN
Wartość dofinansowania: 10 046 456,53 PLN, po stronie PORT: 1 284 734, 38 PLN
Okres realizacji projektu: 01/01/2021 – 30/06/2023

Kierownik projektu po stronie PORT: dr Tomasz Lipiński

Projekt realizowany w konsorcjum:

  1. FIBIOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – Lider Konsorcjum
  2. Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

Celem projektu jest opracowanie, przetestowanie i wdrożenie innowacyjnego urządzenia do wysokoprzepustowej, częściowo zautomatyzowanej analizy próbek pod kątem obecności wirusa SARS-CoV-2, które może być łatwo i szybko przystosowywane do analizy innych patogenów lub markerów diagnostycznych. Urządzenie będzie bazowało na technologii światłowodowej opracowanej przez firmę SDS Optic. Sygnał mierzony przez urządzenie powstaje w wyniku oddziaływań molekularnych na powierzchni sondy, w tym przypadku białkowych antygenów wirusa i rozpoznających je przeciwciał immobilizowanych na sondzie. Istotną cechą nowego sytemu będzie wysoka przepustowość (możliwość pomiaru 96 próbek jednocześnie) szybkość pomiaru oraz analiza więcej niż jednego białka wirusowego. Będzie także możliwa analiza przeciwciał przeciwko antygenom SARS-CoV2 w surowicy pacjentów dzięki czemu badanie dostarczy pełniejszego obrazu przebiegu zakażenia niż inne dostępne metody. Zespół Bioinżynierii opracuje i wyprodukuje komponenty biologiczne niezbędne do przygotowania sond (antygeny wirusowe, przeciwciała), a także opracuje system wykorzystujący sfunkcjonalizowane nanocząstki   umożliwiający zwiększenie czułości detekcji.