>

MAT

„Opracowanie nowej metody terapeutycznej czerniaka opartej na nośniku aptamerowym”
(akronim w PORT: MAT)

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020
IV OŚ PRIORYTETOWA PO IR: ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO
DZIAŁANIE 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe
PODDZIAŁANIE 4.1.1: „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki”

Wartość projektu: 2 354 428,75 PLN (w tym 282 302,00 PLN wkładu własnego)
Wartość dofinansowania: 2 072 126,75 PLN
Okres realizacji projektu: 02/01/2020 – 30/06/2021

Kierownik projektu: dr Ewelina Świderek

Koordynator ze strony PORT: dr hab. Jakub Siednienko

Konsorcjum realizujące projekt:

  1. Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii – Lider Konsorcjum
  2. PURE BIOLOGICS Spółka Akcyjna

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej terapii czerniaka opartej o koniugat aptamer-cytostatyk. Standardowe terapie stosowane w leczeniu czerniaka wykazują niską skuteczność i obarczone są wysokim ryzykiem efektów niepożądanych. Według najnowszego raportu Amerykańskiego Towarzystwa Onkologicznego (ang. American Cancer Society) czerniak jest piątym najczęściej diagnozowanym rakiem w USA, zarówno wśród mężczyzn jak i kobiet. Z roku na rok odnotowuje się coraz więcej przypadków występowania czerniaka, zatem wprowadzenie na rynek nowoczesnej terapii nacelowanej na komórki nowotworowe ma wysoki potencjał komercjalizacyjny. Ponadto, projekt wpisuje się w ogólnoświatową strategię rozwijania nowych strategii terapeutycznych w oparciu o koniugaty nośnik-lek.

Docelowo, bezpośrednim odbiorcą proponowanego rozwiązania będzie grupa pacjentów z czerniakiem. Wprowadzenie na rynek nowej terapii nakierowanej na cel molekularny prezentowany na powierzchni komórek odpowie na duże zapotrzebowanie medyczne w tym obszarze.