>

SAME-NeuroID

This project has received funding from the Horizon Europe Research and innovation funding programme under Grant Agreement Project 101079181 — SAME-NeuroID

 

Projekt pt. Opracowanie standardów w modelowaniu chorób neuropsychiatrycznych ang. Standardized Approaches to Modelling and Examination of Neuropsychiatric Disorders finansowany z Funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu HORYZONT EUROPA

Tematyka w ramach konkursu: HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-03-01

Rodzaj działania: HORIZON Coordination and Support Actions

Więcej informacji o projektach typu Twinning: Twinning forthcoming Call

Wartość projektu: 1 500 000 EUR
Wartość dofinansowania Łukasiewicz – PORT: 1 050 000  EUR
Okres realizacji projektu: 01/10/2022 – 30/09/2025
Koordynator projektu: Witold Konopka
Konsorcjum realizujące projekt:

Projekt SAME-NeuroID jest wspólną inicjatywą  Łukasiewicz – PORT (instytucja koordynująca) oraz wybitnych europejskich liderów neurobiologii:

  1. Paris Brain Institute (Francja)
  2. Max Planck Institute of Psychiatry (Niemcy)
  3. Erasmus Medical Center w Rotterdamie (Holandia)

Naukowy komponent tej inicjatywy będzie obejmował standaryzację protokołów modelowania parametrów neurobiologicznych związanych z zaburzeniami neuropsychiatrycznymi – jednym z najpoważniejszych problemów współczesnego społeczeństwa. Szacuje się, że 27% dorosłej populacji UE cierpi na co najmniej jedno zaburzenie psychiczne, często przez całe życie. Wśród przyczyn tej przytłaczającej statystyki znajduje się niedostateczne zrozumienie biologicznego podłoża chorób psychicznych. Ostatnie postępy w badaniach epidemiologicznych i genetycznych otworzyły możliwość zbadania zależności pomiędzy genami i mózgiem. Aby w pełni wykorzystać te odkrycia, istnieje pilna potrzeba stworzenia zunifikowanych, dobrze zdefiniowanych modeli, które pomogą zrozumieć mechanizmy choroby i zidentyfikować cele dla nowych strategii terapeutycznych. Standaryzacja odpowiednich modeli chorób neuropsychiatrycznych stanowi rdzeń współpracy badawczej w ramach projektu Twinning.

Ponadto, partnerzy podejmą szereg wspólnych inicjatyw:

  • wymiana wiedzy na temat transferu technologii
  • wspieranie rozwoju młodych naukowców
  • zarządzanie doskonałością badawczą
  • rozpowszechnianie kluczowych odkryć w tej dziedzinie
  • zwiększanie świadomości społecznej w zakresie zdrowia psychicznego.

Aktualnie jednym z największych problemów, z jakim mierzą się naukowcy, jest stosowanie przez laboratoria różnych metod badawczych, co często uniemożliwia porównywanie otrzymywanych wyników badań. Unifikacja procedur i standardów pomiędzy laboratoriami projektu twinningowego umożliwi efektywną i wiarygodną realizację wielu przyszłych projektów badawczych. Długofalowym celem projektu jest stworzenie ogólnoeuropejskiej sieci laboratoriów używających tych samych wystandaryzowanych metod dla prac badawczych.

Schemat zadań w projekcie SAME-NeuroID

Schemat zadań w projekcie SAME-NeuroID

 

Schemat rozwoju platformy SAME-NeuroID platform

Schemat rozwoju platformy SAME-NeuroID platform

Rezultatem projektu będzie m.in. platforma badawcza, pomyślana jako repozytorium wypracowanych procedur oraz stworzenie w Łukasiewicz – PORT laboratorium, w którym te procedury będą testowane i walidowane. Dzięki nawiązaniu stałej współpracy z laboratoriami w jednostkach partnerskich, opracowane procedury będą sprawdzane we wszystkich współpracujących laboratoriach, a platforma SAME-NeuroID, będzie stanowiła silny fundament dla przyszłego projektowania nowych strategii terapeutycznych w zaburzeniach psychicznych.

Nowe odkrycia mogą doprowadzić do lepszych terapii i spersonalizowanego podejścia do pacjenta.

Więcej informacji na temat projektu i aktualnych wydarzeń pod linkiem.